Förskoleklass

I förskoleklassen vill vi att alla elever och föräldrar ska få en trygg start i skolan, därför är samarbetet med hemmet en viktig del i vår verksamhet. Vid starten på höstterminen får eleverna i lugn och ro lära känna sin förskoleklass, pedagoger och de olika miljöer de ska vistas i. Från början lägger vi tyngdpunkten på rutiner, regler och gruppstärkande aktiviteter.

Vårt mål är att skapa en god lärmiljö för elevernas utveckling och lärande. Eleverna ska uppleva förskoleklassen som meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi arbetar med språk- och mattelekar, teknik, naturkunskap med mera. Estetiska uttrycksätt och skapande verksamhet är en del av vår verksamhet och vi samarbetar med Kulturskolan.

Vi lägger stor vikt vid att stärka den enskilda eleven, att ge varje elev möjlighet att komma till tals. Tillsammans samtalar och reflekterar vi kring normer och värderingar, förhållningssätt, hänsynstagande och empati.

Vi lägger stor vikt vid elevernas inflytande och delaktighet exempelvis genom att vi tar tillvara på elevernas önskemål, omröstningar med mera.

Under läsåret i förskoleklass sker en kontinuerlig dokumentation i form av bilder av elevernas lärande. Denna dokumentation utmynnar i en film ”Om mig själv” som varje elev får ta hem efter årets slut.

Förskoleklassens elever har rymliga och väl anpassade lokaler för lek såväl inne som utomhus. Vi har tillgång till badhus och sporthall och vi har idrott eller bad med simundervisning varje vecka. Under vinterhalvåret har eleverna möjlighet till skridsko- och skidåkning i nära anslutning til vår skola.

I skolan firas flera traditioner gemensamt över klassgränserna såsom lucia, julbord, Vasalopp och skoljogg. Förskoleklassen erbjuds utflykter under både höstterminen samt vårterminen. Dessa utflykter kan innefatta besök till Vallens miljöskola, hembygdsgården, Räddningstjänsten och utflykter i naturen. Skolan samarbetar både med Hembygdsföreningen och IFK Råneå. I samarbete med IFK Råneå erbjuds eleverna en basketdag på hösten samt en fotbollsdag på våren där spelare och ledare från föreningen planerar och leder dagen. I samarbete med Hembygdsföreningen får eleverna möjlighet att baka mjukkaka i riktig bagarstuga.