Om vår skola

Porsöskolan finns i en unik miljö! Våra grannar finns på 1-2 minuters promenadavstånd: Luleå Tekniska Universitet, Teknikens Hus och Aurorum Sciencepark, med ett 100-tal teknik- och kunskapsintensiva företag.

Porsöbarnen har också naturen in på knuten. Vi har bl a en egen skolskog. Närmiljön är en viktig del av vår lärandemiljö!

Vi samarbetar med områdets tre förskolor och kan därför erbjuda en fin övergång från förskola till skola - en harmonisk lärandemiljö i ett 1-12 års perspektiv!

Vår skola ligger i centrum av stadsdelen Porsön. Helt nära skolan ligger vårdcentralen, kyrkan, affären och frisören.

Våra ca 200 skolbarn och deras familjer representerar en mångfald av kulturer. Skolbarnen bor antingen i hyreshus eller i någon av villaområdena: Sundet, Berget och Björsbyn.

Alla lärare vid vår skola är 100%-igt behöriga och har lång erfarenhet inte minst av läs- och skrivinlärning. En förklaring till de goda skolresultaten bland Porsöskolans elever.
I vår skola finns också ett av Luleås två barnbibliotek. En oas för våra skolbarn. Här lånar, läser och arbetar Porsöskolans barn!

Vi är även en övningsskola där blivande lärarstudenter har möjlighet att göra sin praktik.

RAST KUL

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever fysiskaktivitet inom ramen för hela skoldagen (LPO sid 9)

Rasterna ska ge eleverna möjlighet

 • att få positiva upplevelser av rörelse utomhus
 • att leka tillsammans över åldersgränserna
 • att prova på olika lekar och aktiviteter
 • att utveckla samarbetsförmåga och respekt för andra
 • att få vanor som främjar en hälsosam livsstil
 • att samspela med andra bidrar till goda kamratrelationer
 • att ha inflytande över aktiviteterna och lekarna

Porsöskolan erbjuder rastaktiviteter måndag, onsdag och fredag 09:30-10:00. Barnen är delaktiga i planeringen av rastaktiviteterna.

 

 

Porsöskolans verksamhetsidé:  

Här strävar vi efter:

 • att ha en verksamhet som stärker barnens självförtroende
 • att väcka nyfikenhet och stimulera lusten att lära
 • att barnen utvecklar empati och social kompetens
 • att skapa miljöer som inspirerar och stimulerar kreativiteten 

Rektors ord:

Från och med augusti 2013 arbetar jag, Annika Häggstål, som rektor på Porsöskolan, som är en F-6 skola med cirka 200 elever.

Min huvuduppgift som pedagogisk ledare är att leda lärande och undervisning. Jag vill leda en skola där alla kan få utvecklas och växa. Jag fokuserar på möjligheter, styrkor och tillgångar. Jag ska verka för att vår skola ger alla elever de bästa möjligheter att nå målen i läroplanen och i de olika kursplanerna. Goda resultat når vi bäst tillsammans, i samverkan mellan elever, föräldrar och personal.

I detta sammanhang vill jag nämna vår välplanerade och välfungerande övergång från förskola till skola. Porsöns förskolor länkar vidare till Porsöskolan, ett harmoniskt lärande i ett 1-12 års perspektiv.

Jag vill även nämna;

 • vår goda måluppfyllelse i skolår 3 och 6
 • vårt samarbete med barnbiblioteket
 • vår personal med hög behörighet och lång erfarenhet
 • vår kompetens inom läs- och skrivinlärning
 • våra Kompisguider som en viktig del i arbetet att förebygga kränkande behandling
 • Vår unika närmiljö: mångkulturell, internationell och härligt teknikintensiv (LTU, Teknikens Hus, Aurorum Sciencepark).

VARMT VÄLKOMMEN TILL PORSÖSKOLAN!

Med vänliga hälsningar:
Annika Häggstål
Rektor