Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevrådet:

Består av elever från skolår 1-6. Elevrådet är ett viktigt forum för elevernas delaktighet och inflytande i alla tänkbara frågor som rör skola och fritids. Elevrådet leds av   mentor Jenny Forsberg .

Matrådet:

Matrådet består av elever från skolår Fsk-6. Matrådet är ett viktigt forum för elevernas delaktighet och inflytande vad gäller matfrågor men också miljön i matsalen. Att få matro är viktigt för att orka med skoldagen! Matrådet leds av Pia Wikström. Vår kock Hakibe Shaipi är förstås också med. 

Föräldrasamverkan:

Skolan och hemmen är gemensamt ansvariga för barnens fostran. En samverkan mellan skolan och  föräldrarna är därför mycket angelägen. Föräldrasamverkan vid vår skola sker på flera nivåer:Mellan pedagoger och föräldrar i grupper/klasser
Mellan skolledning och föräldrar, t ex genom föräldrarådet
Vår ambition är att ständigt hitta nya former för denna samverkan. Syftet är att öka föräldrarnas möjlighet till delaktighet. Vi vet att föräldrar som känner varandra, har lättare att ta de kontakter som behövs, både när det händer roliga och mindre roliga saker i klassen.
Den nya skollagen lyfter också fram föräldrarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Det nya begreppet för föräldraråd blir inflytanderåd.
Föräldrar vid Porsöskolan kan förvänta sig löpande information som en viktig grund för delaktighet och inflytande. Kontinuerligt från elevens grupp/klass genom mentor och skolgemensam information från rektorerna tre gånger per termin.

Inflytanderåd:

Porsöskolans inflytanderåd (föräldraråd) består av den / de klassföräldrar som varje grupp eller klass utser samt pedagoger och rektorer vid skolan. Inflytanderådet träffas 2 gånger per termin och behandlar frågor som är viktiga och gemensamma för skolan som helhet.