Skolsköterska


Skolsjuksköterskorna har sjuksköterskeutbildning och en särskild vidareutbildning med inriktning mot barn och ungdomar eller till distriktssköterska. Vår uppgift är främst förebyggande hälsovård och enklare sjukvård.
Skolsjuksköterskorna har också i uppgift att bevaka att arbetsmiljön i skolan är bra, att eleverna inte riskerar att skada sig, bli sjuk eller allergiska som en följd av brister i skolmiljön.

Hälsobesök hos skolsköterskan. 

Förskoleklass: Överlämnande från BVC till skolsköterska, (syn, hörsel, längd och vikt)

År 2: Hälsobesök; Längd, vikt, Vaccination Priorix ( Mässling, påssjuka, röda hund)

År 4: Hälsobesök, Hälsoenkät, Kontroller: Längd, vikt, rygg.

År 5: Flickor vaccination HPV

År 6: Vaccination Priorix ( Mässling, påssjuka, röda hund)

År 7-8: Hälsobesök, Hälsoenkät, Kontroller, Längd, vikt, rygg Gy åk 1: Vi erbjuder alla elever "hälsosamtal". Boka själv tid för samtal.

Kontakt:

Till skolsjuksköterskan kan elever komma på eget och/eller föräldrars initiativ. Pedagoger bör samråda med föräldrar före hänvisning till skolsjuksköterska om det inte är besök av akut karaktär.(Typ: olycksfall, sårskada etc)


Skolläkare:

Bokas genom kontakt med skolsköterskan.

Tystnadsplikt!

Skolsköterskan och skolläkaren har samma sekretess - tystnadsplikt som hälso- och sjukvården. Skolsköterskan samverkar med andra externa enheter när ytterligare hjälp och stödinsatser behövs.
Skolsköterskan har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att "barn far illa" så görs en anmälan till Socialförvaltningen.