Elevhälsa

Lokalt elevhälsoteam

Östra skolans elevhälsoteam består av skolsköterska Karin Havo, rektor Joakim Sandberg, skolkurator Emma Byrsten samt speciallärare. Ansvariga för elevernas hälsa är all personal på skolan. Pedagogerna är de som träffar eleverna varje dag. De har förstahandsansvar när det gäller elevernas hälsa och informationsskyldighet till rektor. Rektor är ansvarig för att en kartläggning av elevens situation genomförs. Kartläggningen ska beröra hela lärmiljön runt eleven och visa på elevens behov. Elevens och föräldrars information är en viktig del av kartläggningen. Efter kartläggningen görs en bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd samt om behovet kan tillgodoses inom ramen för arbetslaget eller om det ställer särskilda krav på verksamheten.
Åtgärdsprogram upprättas alltid när det framkommer att eleven är i behov av särskilt stöd. Elev och föräldrar är naturliga deltagare i upprättandet tillsammans med lärare och berörd person från skolans elevhälsoteam.

Enligt aktuell läroplan, Lgr11, ska undervisningen "anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" (Lgr11, sidan 8) och är ej avhängigt en diagnos. Elevers behov av stöd utgår alltid från den aktuella situationen.

Skolsköterska:

Jag heter Karin Havo och jobbar som skolsköterska på Östra skolan. Elevhälsans arbete fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa. Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, tobak, alkohol, droger och relationer. I detta arbete träffar jag eleverna genom hälsosamtal och även i grupp. På skolan har jag också öppen mottagning. Eleverna är då välkomna till mig med sina frågor och problem som rör kroppen och själen.
Det kan vara:

 • Olycksfall
 • Frågor om tillväxt (längd och vikt)
 • Smärta av olika slag, t.ex. huvudvärk, ont i magen
 • Allergi
 • Problem med syn eller hörsel
 • Stöd och vägledning i livsstilsförändringar
 • Problem som rör kamratrelationer
 • Andra problem i skolan eller på fritiden

Jag är på Östra:
måndagar jämn vecka,
tisdagar
onsdagar
fredagar

Skolkurator:

Jag heter Hanna Wennström och arbetar som skolkurator på Östra skolan. Jag träffas på skolan vid behov.
Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorns uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt. Vi erbjuder samtal enskilt eller i grupp.   Till skolkuratorn kan du komma med alla dina funderingar. Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, t ex:

 • Skolsituationen
 • Mobbning och utanförskap
 • Föräldrarelationer
 • Kompisrelationer
 • Kärleksbekymmer och mycket mer

Ibland får kuratorerna frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till att slussa dig vidare till rätt person eller myndighet. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid.

Övrigt:

​Barn med allergier får genom kontakt med skolsköterskan specialanpassad kost vid skolmåltiden. Det finns hiss på skolan för den som behöver det.