Åk 7-9

Vi försöker skapa en trygghet för eleverna. Alla klasser har hemrum där de får den största delen av undervisningen. På de flesta teoretiska lektioner har vi två lärare som gemensamt arbetar med klassen så kallad "dubbel bemanning".  De flesta klasser har tre mentorer. En gång i veckan har varje klass "Livskunskap" som är skolans val. Då handlar det mycket om värdegrund. Formativ bedömning står i centrum genom att medvetandegöra sin utveckling mot kunskapsmålen. Tillsammans med lärare och vårdnadshavare reflekterar eleverna kring sitt lärande och sätter upp mål som kommuniceras via edWise, Lernify och under utvecklingssamtalen.

Hemrum

Eleverna på högstadiet har från och med hösten år 2014 ett hemklassrum där man har undervisning i de flesta av de teoretiska ämnena. Laborationsämnen läser man fortfarande i specialsalar.
I anslutning till hemrummen finns tillhörande elevskåp.
Detta borgar för trygghet och hemkänsla.

Dubbel bemanning

Vi har två lärare på de flesta teoretiska lektionerna. Eleverna får bättre och snabbare hjälp genom detta. Alla elver har rätt till stöd för att nå så långt som möjligt i skolarbetet. Genom att vara två lärare på dessa lektioner ser vi att vi kan tillgodose det.

Reflektion och kontakt med hemmen

Våra elever tränar på att reflektera över sitt eget lärande och sin studiesituation genom att en gång i veckan gå igenom och skriva ner vad man lärt sig, vad som gått bra men även sådant som man behöver träna mer på. Även lärare och mentorer fyller på i skolagendan genom att ge feedback till eleverna kring deras kunskapsutveckling. Efteråt får eleverna ta hem böckerna så att vårdnadshavarna löpande kan ta del av vad vi gör i skolan och hur det går. Det är mycket positivt och uppskattat när även vårdnadshavarna fyller på med sina tankar och åsikter.

Denna täta kontakt mellan pedagoger, elever och hem är oerhört värdefullt för att medvetandegöra eleverna om sin kunskapsutveckling men också för att möjliggöra att vårdnadshavarna är mer delaktiga i såväl vår verksamhet som i sitt barns studiesituation. Även relationen mellan hem och skolan stärks på ett positivt sätt.

Livskunskap

I ämnet "Skolans val" har vi valt att erbjuda våra elever temat "Livskunskap". En gång i veckan träffar respektive klass sina mentorer och arbetar med olika livsområden som berör såväl individen som samhället runtomkring. Innehållet styrs utifrån vad respektive grupp/klass behöver. Utgångspunkten i livskunskapen är social och emotionell träning.

Vi använder också ett arbetsmatrial från Friends i Lifskunskapen. Friends är vår samarbetsparter i vårt arbete mot mobbning och kränkningar.

Språkval

På Örnässkolan får eleverna välja mellan fem olika moderna språk, spanska, franska, tyska, svenska/engelska samt kinesiska. Örnässkolan är en av få skolor där kinesiska kan erbjudas.

Innan eleverna i år 7 gör sitt val av språk får de chansen att prova på alla språk under några lektioner, för att vara säkra på att de väljer rätt språk.