År 4-6

Den röda tråden i åk 4-6 är att eleverna utvecklar sina kunskaper tillsammans med varandra och reflekterar över sitt eget lärande.

Vi lägger ner mycket tid på att eleverna skall vara delaktiga i sitt lärande, att de skall använda varandra för att refleketera över sina kunskaper och utvecklas till självständiga, trygga individer som både vågar ta plats men samtidigt kan lyssna och sätta sig in i andras perspektiv.

Läsförståelse och kommunikation

Samspel och samlärande kan ses som grunden för barns delaktighet, något som är centralt i all utbildning idag. Det sociala samspelet stärks genom att eleverna arbetar mycket i grupp. Delaktighet främjas och språket utvecklas när eleverna diskuterar texter med varandra i mindre grupper. Läsförståelse är en grundläggande kunskap för att kunna ta till sig andra ämnen, något eleverna får träna mycket på. Självbilden och självkänslan stärks när eleverna klarar av att läsa texter och förstå innehållet. Vi har kunnat se en positiv utveckling hos våra elever när det gäller läsförståelsen.

Reflektion och delaktighet

Att medvetandegöra eleverna kring sitt eget lärande är en förutsättning för att nå goda resultat. Elevinflytande och ett demokratiskt förhållningsätt är en självklarhet för oss. Våra elever är vana att komma med egna ideér och vara med att påverka utformningen av undervisningen. Vi arbetar mycket processinriktat och försöker variera arbetsformerna så mycket som möjligt. Eleverna har möjlighet att uttrycka sina kunskaper genom teater, film, dans, bild och text. Vi utgår från de kunskaper barnen redan har och bygger på med nytt utifrån Skolverkets mål för utbildningen.länk till annan webbplats