Anteckningar från föräldraråd vid Ormbergsskolan 18/3 2014


  • Utifrån skolans årshjul är Likabehandlingsarbetet särskilt aktuellt. Vi gick igenom den enkät som eleverna gör 2 ggr/läsår och pratade om läget på skolan. Under kommande vecka kommer all personal att gå en utbildning kring diskrimineringsgrunderna
  • Ombyggnationen av köket rullar på. Syftet med ombyggnadsarbetet är att köket ska få bättre förutsättningar. I dag är det egentligen ett mottagningskök men ska nu uppgraderas till tillagningskök. Även själva restaurangdelen kommer att förbättras. Istället för serveringsdisk kommer det att vara självservice med 4 linjer.

Lunchserveringen går relativt bra. Barnen är nöjda med både mat och situation. Något mer krävande för personalen.

Allt ska stå färdigt vid skolstart i augusti

  • Skolan har en del funderingar kring hur man kan förbättra strukturen för information skolan-hem. Idag ser vi att alla inte läser den. Vi samtalade om vilka förändringar föräldrar önskar, flera menade att strukturen i edwise gör att den är svår för föräldrar att använda, några tyckte dock att det fungerar ok. Birgitta lägger in en snabbenkät i edwise där vi hoppas få en tydligare bild av vilken information man vill ha och i vilken form.

Frågor från föräldrarna:

  • En fråga ställdes om vad som händer utifrån översynen av grundsärskolan.

Louise beskrev hur processen har varit och vad syftet varit samt informerade om att frågan just nu är i förhandlingsläge och att det i nuläget därför inte går att ge mer information. Så snart det finns något att informera om kommer hon att tillse att berörda får del av den. Hon lovade även ta med sig en uppmaning till berörd ledning att mer information efterlyses från föräldrar.