En tradition på skolan:)

Fritidshemmets mål

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och elevernas behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
(skollagen)

Verksamheten ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem.
(läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet))

Leken kan bidra till att skapa meningsfullhet för eleverna och den har en central plats i fritidshemmets verksamhet. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet och utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga.
Verksamheten formas av sådant som elevernas engagemang, leken som resurs, ett tematiskt arbete, focus på normer och värdegrund och ett upplevelsebaserat lärande(Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för Fritidshem)

 

Målen för Munkebergsskolans Fritidshem

”Alla ska få möjlighet att vara sitt eget bästa.”

  • Alla barn ska vara trygga på fritids.
  • Alla barn ska få en meningsfull och stimulerande fritid.
  • Alla barn ska vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten.
  • Alla barn ska få möjlighet att utveckla sin lekskicklighet.

Vi når målen genom;

Positivt bemötande
Se varje barn och ge barnet ett personligt bemötande.

Helhetssyn
Vi har förmånen att se barnet hela dagen i olika miljöer och situationer.

Lek, fri och organiserad.
I leken utvecklar barnen sina olika förmågor och social gemenskap.

Samtal
I samtal lär sig barnen att visa hänsyn, lyssna, visa respekt för andra och följa gemensamma regler.

En kreativ miljö
Tillgång till material, inne och ute, som stimulerar kreativitet och leklust. Verksamheten anpassas efter barnens behov och intressen. Plats för gemenskap och lek

Tydliga pedagoger och regler.
Regler och förhållningssätt diskuteras fram gemensamt, barn och pedagoger.

Elevinflytande
Personalen inventerar barnens behov och intressen, ex på fritidsmöten Därigenom ges förutsättningar att erbjuda barnen en meningsfull och varierad fritid.

Föräldrasamverkan
Vi strävar efter ett gott samarbete och en god vardaglig kontakt med föräldrarna.
Fråga gärna hur dagen varit.

Konflikthantering
Vi stödjer barnen i att lösa konflikter genom samtal och vägledning.

Närmiljö
Vi har en stimulerande närmiljö med stora möjligheter.

Dokumentation/Utvärdering
Bildspel, utvärdering genom fritidsmöten/samlingar och enkätundersökning.


Fritidshemmets Dag