Om vår skola

Montessoris grundare, Maria Montessori, levde mellan 1870-1952 och blev den första kvinnliga läkaren i Italien. Hon ägnade en stor del av sitt yrkesliv åt utvecklingsarbete med barn. Hon lyfte fram att barnens behov var individuella och att de under olika åldrar är speciellt mottagliga och nyfikna för olika slags kunskap. Resultatet av Maria Montessoris utvecklingsarbete har tillvaratagits och utvecklats i Montessoripedagogiken som är etablerad i hela världen. Vi är mycket stolta över vår Montessoriprofil.

Vi har mycket erfaren och engagerad personal som förutom sin grundutbildning har en vidareutbildning i Montessoripedagogik, 6-9 år, 9-12 år samt 12-16 år. Detta förutsätter ett stort personligt engagemang! Vi är också stolta över våra engagerade föräldrar som genom att aktivt delta i arbetet för det egna barnet medverkar till våra goda resultat.Personalens engagemang i frågor som berör vår verksamhet är en viktig faktor för en framgångsrik skola. Beslut ska fattas nära verksamheten i en process där alla ges möjlighet till delaktighet och inflytande. På Montessori Luleå har all personal ett gemensamt ansvar för barnen.

Vår verksamhet styrs av den nationella läroplanen Lgr11 samt LpFö98, vilken är fastställd av regering och riksdag. Detta styrdokument tydliggör de mål riksdagen beslutat ska gälla för undervisning samt de normer och värden vi som svenska medborgare ska värna. Skolan har gemensamt uppdrag tillsammans med familjen, när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.

Vad är Montessori?

Ett montessoriskt arbetssätt i grundskolan innebär att barnet:

  • väljer arbete utifrån sin egen planering
  • arbetar i sin egen takt - under sammanhängande arbetspass
  • kan arbeta färdigt utan att bli störd
  • kan repetera så ofta han/hon vill

I Montessoriskolan har man ingen gemensam förmiddagsrast. Istället tar man naturliga pauser för att t ex äta frukt med en kompis, hämta och lämna arbetsmaterial mm. Man får tid att fördjupa sig i ett arbete och om skoldagen tar slut kan man lämna det framme för att fortsätta följande dag. Det som kanske är mest utmärkande för Montessoriskolan är att det föreligger samma arbetssätt i inom hela verksamheten.

Lärarens roll

I en Montessoriskola är lärarens uppgift att observera, stimulera, uppmuntra och stödja barnet i dess utveckling, inte dirigera eller forcera barnet. Läraren berättar, beskriver, orienterar och kartlägger. Läraren visar var kunskap finns att hämta och visar hur materielen ska användas för att ge meningsfull träning. Därefter gäller det att låta barnet arbeta självständigt och ostört med sin uppgift.