Elevinflytande, föräldrasamverkan

Mål:
Föräldrarna ska ges möjlighet till ett reellt inflytande och få god information.

Detta når vi genom:

 • Klassråd eller samtalsring
 • Skolråd
 • Pedagogiska caféer (diskussionskvällar som föräldrarna bjuder in till)
 • Föräldrarmöten
 • Vecko- eller månadsbrev till föräldrarna
 • Barnens utvärderingsböcker som tas med till föräldrarna
 • Utvecklingssamtal och medverkan vid utformandet av individuella
 • Utvecklingsplaner. De individuella planerna beskriver mål för elven att  sträva mot fram till nästa utvecklingssamtal.
 • Tamburkontakt
 • Vår lokala arbetsplan presenteras för föräldrarna, som ges tillfälle att tycka till.

Alla föräldrar har en viktig uppgift i att aktivt delta, följa och stödja barnets utveckling och   lärande. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att de får riktig information om skolans verksamhet och  det egna barnets lärande. De är alltid välkomna till skolan för att hälsa på och följa sitt barns vardag.

Elevrådet
Representanter från alla klasser deltar i elevrådet. Från förskoleklassen finns ingen fast representant utan barnen deltar "rullande", så att så många som möjligt får en inblick i vad som händer på våra elevrådsmöten.

Frågor från elevrådet skickas ut till klasserna som diskuterar frågan. Klassens representant tar sedan med sig klassens synpunkter till elevrådsmötet.I elevrådet tas beslut om inköp av material till utelek, vi diskuterar lärmiljön ute och inne, och kamratskap, att ingen ska känna sig utanför gemenskapen med mera.
Under året har elevrådet arbetat fram gemensamma trivselregler, som illustrerats av klasserna. Reglerna har sedan anslagits i anslutning till matsalen.
I elevrådet deltar förutom barnen även fritidspedagog Anne Håkansson, fritidsassist Peter Leander och rektor Carola Tornberg

Skolråd
Varje rektor har i sitt ansvarsområde, ett skolråd.Skolrådet är ett rådgivande organ till rektor och rektor har beslutanderätt.Skolrådets arbetsområde är bl.a. följande:

 • Aktuella frågor
 • Övergripande pedagogiska frågor.
 • Budgetfrågor.
 • Utbildningsorganisation.
 • Lokalernas användning.
 • Aktiviteter under läsåret.
 • Trivseln i skolan.

Skolrådets befogenheter får inte omfatta frågor som avser enskilda personer eller vara begränsade till en enda klass.Skolrådet består av två föräldrar och två elever från varje spår samt personal — rektor Carola Thornberg och grundskollärare Christine Lindqvist