Elevhälsa

På Mandaskolan arbetar vi medvetet och aktivt för att varje elev ska få känna tillhörighet och må bra.

Genom att utveckla en miljö där vi medvetandegör eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas som individer tillsammans med andra befrämjar och skapar vi grunden för en skola för alla.

Alla elever ska bli sedda och ges förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Utifrån individuella behov möter vi eleverna där de befinner sig och ger möjligheter till stöd både enskilt, men också i större grupp eller klass.

När det kommer till vår kännedom, eller om vi befarar att en elev far illa, tar mentor kontakt med hemmet. Finns behov kopplas elevhälsoteamet in.

Skolan har en likabehandlingsplan som vi arbetar utifrån.

Skolsköterska
Marita Vall
Finns på skolan fredagar varje vecka och torsdagar jämna veckor.

Skolkurator
Pia Edeskär
Finns på skolan vid samtal med elever eller vid arbeten i klasser.

Specialpedagog
Carina Törfalk
Specialpedagog åk. F-3

Ingela Bromalm
Specialpedagog åk. 4-6

Handikappanpassning och vid allergi

Mandaskolan består av tre enplansbyggnader med viss handikappanpassning, t.ex. rullstolsramper och handikapp-wc.