Elevhälsa

I kommunens handlingsplan för elevhälsa står att läsa

"att lärande och hälsa i stor utsträckning påverkas av samma faktorer. Lusten att lära är starkt kopplat till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheter att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet.
En god lärandemiljö främjar också hälsan."

Utifrån detta arbetar vi medvetet och aktivt för att varje elev ska få känna tillhörighet och må bra i vår skola.

Genom att utveckla en miljö där vi medvetandegör eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas som individer tillsammans med andra befrämjar och skapar vi grunden för en skola för alla.

På Mandaskolan arbetar vi förebyggande för att förhindra ohälsa.
Vi arbetar med individuella samtal elev/lärare som sträcker sig över hela läsåret.
Syftet är att varje elev ska få tid att reflektera över sitt lärande tillsammans med en vuxen. Tillsammans sätter man upp sociala mål och kunskapsmål.

Det ligger till grund för den individuella utvecklingsplanen som elev, föräldrar och lärare skapar tillsammans.

Under läsåret sker även arbeten över klassgränserna för att eleverna ska känna samhörighet. Detta kan vara i form av teman och projekt.

När det finns behov av ytterligare stöd skrivs ett åtgärdsprogram med elev, föräldrar, lärare samt specialpedagog eller rektor.

Vi strävar mot hälsa och välmående. Det innebär att skoldagen skall genomsyras av aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa.Vid behov samtalar vi i pojk resp. flickgrupper eller blandade grupper. Det kan vara för att samtala om händelser, lösa  konflikter mm.Detta är ett led i att stötta och stärka varje elev och få kunskap om förhållningssätt.

Alla elever ska bli sedda och ges förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Utifrån individuella behov möter vi eleverna där de befinner sig och ger möjligheter till stöd både enskilt men också i större grupp eller klass. Specialpedagoger finns som stöd till alla klasser.

När det kommer till vår kännedom eller vi befarar att en elev far illa, tar klassläraren kontakt med hemmet. Finns behov kopplas trygghetsteamet in.
Skolan har en likabehandlingsplan, som vi arbetar utifrån.

Handikappanpassning och vid allergi

Mandaskolan består av tre enplansbyggnader med viss handikappanpassning, t.ex. rullstolsramper och handikapp-wc.

Läs om allergi och specialkost under Skolmåltider.

Återställ
Skolsköterska