Fritidshem

Skolgården delar vi med förskolan. Vi nyttjar vår unika närmiljö t.ex. det närliggande friluftsmuseét Hägnan, Gammelstadsvikens naturreservat, skogsområdet samt badhuset och biblioteket på Stadsön.

Under loven brukar vi erbjuda olika lovaktiviteter och utflykter för de elever som är på fritidshemmet. Vår verksamhet utgår från elevgruppen och deras intressen samt våra styrdokument.

När ni hämtar ert barn kom ihåg att meddela oss på fritidshemmet så att vi vet att ni har tagit över ansvaret för ert barn. 

Bra att veta

Öppettider: 7.00 -17.30 
Öppningsavdelning: Avd Duvan, Kyrkbyns förskola 6.30 - 7.00. Meddela oss om det är aktuellt.
Frukost: 7.00 - 7.30 
Mellanmål: 14.00
Telefon: 0920-45 42 69, 0920-45 42 35

Mål för Fritidshemmen på Kyrkbyskolan

Kyrkbyns Fritidshem arbetar efter styrdokumenten: Skollagen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen, Kyrkbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans ordningsregler.

Lokala mål på Kyrkbyns Fritidshem

  • att varje elev ska känna trygghet och tillit bland vuxna och elever
  • att ge alla elever en meningsfull fritid.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevens relationer med varandra och med oss vuxna genom att:

  • vara tolerant och visa hänsyn mot varandra.
  • lära sig hantera konflikter.
  • vara hjälpsamma mot varandra.
  • vi vuxna ska vara bra förebilder och se den enskilde individen.

Eleven utvecklar sin sociala kompetens genom t.ex.

  • lekar, både fria och styrda, spel och andra aktiviteter.  
  • att lyssna och samtala med varandra.
  • ta ansvar för vad man gör.
  • respektera varandras olikheter.