Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande

Skolan har regelbundna klassråd och elevråd. Mentorerna och eleverna leder klassrådet och rektor leder elevrådet. 

Föräldrasamverkan

Arbetslagen strävar efter ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna kring varje enskilt barn.

  • Föräldrar är alltid välkomna till skolan för att hälsa på och följa sitt barns vardag.
  • Föräldrarna får information om skolans verksamhet genom informationsbrev, mail, föräldramöten, utvecklingssamtal och edWise.
  • Föräldrar och elever kallas till utvecklingssamtal en gång per termin eller vid behov.

Det är viktigt att eleverna känner att föräldrarna är intresserade av vad de gör i skolan. Det pedagogiska ansvaret vilar på pedagogerna och skolan ledning, men alla vuxna har en viktig uppgift att aktivt följa och stödja elevens utveckling och lärande.  

Skolrådet/Förskolerådet är ett rådgivande samverkansorgan där elever, föräldrar från skola / förskola, personal från skola/ förskola och rektor ingår och där övergripande frågor diskuteras.

Vi har daglig kontakt med de yngre elevernas föräldrar i samband med hämtning och lämning på fritidshemmen, detta anser vi vara otroligt värdefullt.

Vi vill att föräldrar till eleverna på Kyrkbyskolan ska känna förtroende för oss och kunna vända sig till skolan om de har funderingar eller frågor som rör eleven.

Under läsåret får alla elever och föräldrar möjlighet att utvärdera verksamheten genom en elev- och föräldraenkät. Denna enkät är ett viktigt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete.