Rutiner

Vid sjukanmälan/frånvaro

Ring 0920-45 71 04 eller SMS:a 076 763 12 19

Vårdnadshavare:

 • Ger ansvarig pedagog aktuella kontaktuppgifter (e-post, mobiltelefon, arbetstelefon m m).
 • Är skyldig att kontakta skolan och meddela frånvaro på morgonen samma dag som eleven är frånvarande från skolan).
 • Kan även meddela frånvaro via lärportalen edWise.

Skolan:

 • Vid höstens första föräldramöte informeras vårdnadshavare om gällande rutiner vid frånvaro.
 • Om elev uteblir från skolan ska ansvarig pedagog registrera frånvaron i edWise.
 • Vid oanmäld frånvaro på morgonen ringer ansvarig pedagog omgående till vårdnadshavare och efterlyser eleven.
 • Vid oroande och/eller stor frånvaro kallar vi vårdnadshavare och elev till möte i skolan.

Ansökan om ledighet:

Om elev önskar ledighet från skolan måste kontakt tas med ansvarig pedagog. Särskild blankett för ledighet finns på hemsidan eller fås direkt från skolan. Rektor beviljar ledighet om synnerliga skäl finns och att ledighetssökande elev kan kompensera delar av förlorad undervisning.

Läs mer om Klöverträskskolans ledighetspolicy

Rutiner för barns övergång från förskola till förskoleklass

Eftersom de båda verksamheterna finns under samma tak sker övergången från förskolan till förskoleklass successivt och utifrån barnens mognad. Under vårterminen har vi inskolning då 4-åringarna får delta i en del av förskoleklassens (5- och 6-åringar) aktiviteter. De är med på gemensamma friluftsdagar för hela skolan och 4-åringarna äter lunch i matsalen.

Rutiner för barns övergång från förskoleklass till år 1

Vi har en naturlig och säker överlämning mellan förskoleklass och skolan. 6-årsbarnen har under året i förskoleklass ätit i samma matsal som de äldre eleverna. De har idrott tillsammans med år 1 och 2 samt deltar i friluftsdagar för hela skolan.

Rutiner för elevers övergång från Klöverträskskolan till Bergskolan

Det är viktigt att övergången från Klöverträskskolan till Bergskolan blir så naturlig som möjligt.

Under vårterminen har eleverna Hemkunskap på Bergskolan samt från det år eleverna börjar år 5 har eleverna gemensamma friluftsdagar tillsammans med övriga Sörbyaskolor.

Syftet med detta är att blivande år 7 elever ska:

 • Börja lära känna skolan och personalen.
 • Få ställa frågor om det man undrar över.
 • Bli informerade.
 • Lära känna blivande klasskamrater.

I slutet av vårterminen påbörjas informationsutbytet mellan skolorna om det som är viktigt för elevernas fortsatta skolgång.

Läs mer om överlämning till år 7

Klöverträskskolans trivselregler

För att elever och personal ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt har vi tillsammans utarbetat trivselregler som ligger till grund för allt vi dagligen gör i vår skola.

Läs mer om våra trivselregler