Klasser/spår

Förskoleklass

Hos oss i Gluggarna tillbringar för tillfället 5- och 6-åringar skoldagen tillsammans. Förskollärare Kerstin Taavola är ansvarig pedagog.
Vi ser en stor vinst för barnen att de får gå två år i Gluggarna. Det ger barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Så långt det är möjligt individanpassar vi verksamheten efter varje barn, både för de som behöver och de som behöver utmaningar.

Under hela läsåret samverkar förskolans 4-åringar och förskoleklassens 5- och 6-åringar en förmiddag i veckan med hållbar utveckling och värdegrund. Detta gör vi för att de barn som ska börja i Gluggen, på höstterminen det år de fyller 5 år, ska få en lång inskolning och känna sig väl bekant och trygg med lokalerna och pedagogerna i Gluggen.

Tanken i arbetet med Gluggarna är att barnen med hjälp av lek och kreativa arbetssätt ska känna lust till att skapa, leka och lära. Det ska ge en positiv ingång till läsande och räknande. På våra språkleksamlingar laborerar vi med språket så att det främjar barnens läs- och skrivinlärning. Vi läser mycket. Under tre veckor varje höst har vi en bokcirkel som avslutas med en bokfest. Vi märker att barnens läsintresse ökar och att läsinlärningen tar ett stort kliv framåt. Under höstterminen får barnen låna hem språkväskan som innehåller spel och språkutvecklande material att göra tillsammans med vårdnadshavare och syskon.

Förskolan och förskoleklassen har ett gemensamt språk och läsprojekt. Syftet med projektet är att tillsammans med vårdnadshavarna stimulera barnens lust och intresse till läsning, att göra vårdnadshavarna medvetna om vilken viktig betydelse detta har för barnens språkutveckling och läsinlärning samt att skapa ett aktivt samarbete mellan hemmet, förskolan och förskoleklassen.

Den grundläggande matematiken blir bekant genom både praktiskt arbete och lek. Under vårterminen lånar barnen våra matteväskor. Tillsammans med vårdnadshavare och syskon tränar de med spel och problemlösningar sitt matematiska tänk och förståelse.

Varje vecka går vi till vår skolskog där vi tillsammans med "Spökis" löser matematiska uppdrag med naturen som hjälpmedel.

Värdegrundsarbete är ett ständigt pågående tema. Under hösten lägger vi extra vikt på detta för att barnen ska bli trygga i gruppen och känna att de duger.

Vår skolgård och utemiljön i närområdet inbjuder till utevistelse och vi gör ofta utflykter till något av våra favoritställen. På vintern åker vi skidor och skridskor. Varje vecka följer vi med 1-2:orna på idrott till Antnäs. Under dagarna ges stort utrymme för den viktiga leken där barnen lär sig empati, att samarbeta och sociala regler.

Ansvarig förskollärare är:
Kerstin Taavola

1-3:an

Vi har som mål att ta till vara barnens nyfikenhet och därför har vi ett utforskande arbetssätt där vi utgår från elevernas tankar, frågor och funderingar.

Vid våra morgonsamlingar har vi genomgångar, högläsning och gemensamma samtal om sådant som rör skolarbetet och livet.

Vi vill ta tillvara alla barns olika kompetenser och sätt att lära för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Vi har ett kreativt arbetssätt där barnen får använda sina olika sinnen. Eleverna får även träna på att arbeta individuellt, i par och i grupp.

Vi strävar efter att ge barnen en lugn och trygg arbetsmiljö och att alla barn blir sedda. Detta är något som all personal på skolan bidrar till.

Samverkan med förskola, förskoleklass och fritids går som en röd tråd genom verksamheten.

Ansvariga lärare är:
Marie Lundberg
Ida Öhman Sandqvist

4-6:an

Vi har förmånen att få jobba i ett stort härligt klassrum. Lärmiljön är viktig , den ska vara tillåtande och inbjudande för att uppmuntra till kommunikation och lärande. Klassrummet kan liknas vid en verkstad där vi tränar, undersöker, experimenterar, funderar, ställer frågor och lär oss tillsammans. Lusten att lära är också viktig. Därför har vi ett utforskande arbetssätt där elevernas tankar, frågor och funderingar är centrala. Vi använder oss medvetet av olika lärstrategier där vi utmanar alla våra olika sinnen för att ge möjlighet för alla elever att lyckas.

Varje morgon samlas vi i vår stora U-formade soffa. Soffan är vår samlingsplats, där har vi samtal och genomgångar, högläsning och gemensamma samtal om sådant som rör skolarbetet och livet i stort och smått.

Alla elever i klassen har en egen Ipad som de använder flitigt. Vi söker fakta, skriver och använder oss av pedagogiska spel. Eleverna kan tack vare Ipaden göra fina redovisningar i bl a keynote och iMovie.

Klassen har en egen facebooksida där vi lägger ut viktig information. Där dokumenterar vi också i text och bild vad vi arbetar med i klassen.

Ansvariga lärare är:
Gunilla Boman
Karin Karlsson