Vad gör en studie- och yrkesvägledare

Vad gör jag som studie-och yrkesvägledare? En del frågar både unga och gamla. Ni som undrar får kanske svar på en del av frågorna om ni läser nedanstående.

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att hjälpa elever i sina val av studieväg och yrkeskarriär. Som elev i Luleå Grundskola möter de sin studie- och yrkesvägledare i frågor som rör framtida studier på gymnasieskolan och om det finns funderingar angående studie- och yrkesval efter gymnasiet.

Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda eleverna så att de ska kunna se sina egna resurser, samhällets möjligheter och begränsningar så att de kan fatta väl genomtänkta beslut.

Samtliga elever träffar sin studie- och yrkesvägledare för ett individuellt vägledningssamtal. Det är ett bra tillfälle för eleven att få en bra grund för att göra ett klokt val till gymnasieskolan.

Elev kan vända sig till sin vägledare med frågor om :

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad

För att kunna ge denna information måste vi hela tiden bli uppdaterade ikring alla förändringar som sker i befintliga utbildningar samt i de nya utbildningar som hela tiden blir aktuella att erbjuda våra elever. Det material som vi erhåller och det vi själva trycker upp måste därmed förändras återkommande. I Luleå har vi många olika program som eleverna kan söka. Program som finns både på den kommunala gymnasieskolan och olika friskolor. Vi har även ett stort antal riksrekryterande utbildningar som vi bör kunna ge information om. Något som kanske ger lite perspektiv på vad vi alla bör vara insatt i. Nu har även samtliga elever rätt att söka alla utbildningar inom fyrkanten vilket därmed än mer utökat elevernas valmöjligheter.

Information och gemensamma träffar med föräldrar är ganska omfattande. Vi har årliga kvällsinformationer till samtliga föräldrar och många kräver enskilda träffar med mig angående valet till gymnasiet. Alla elever får årliga klassinformationer där jag övergripande går igenom allt som är av vikt om gymnasiet.

Överlämningar till gymnasieskolan är något som vägledaren organiserar och planerar gemensamt med personal från gymnasieskolan och grundskolan. För att ha insikt och se vad som är betydelsefullt att ha med vid överlämningen så måste studie- och yrkesvägledaren återkommande delta i skolans elevvårdsarbete. Överlämningar av elever pågår under hela vårterminen. Behov av framtida resurser avgör hur tidigt dessa bör påbörjas. Överlämningar sker för elever som ansöker om att få en frikvotsplacering, elever som saknar betyg i grundämnen och elever som har behov av speciella resurser på den nya skola som man efter grundskolan hamnar på.

Elev har rätt att göra omval till gymnasieskolan. Detta är möjligt direkt efter den preliminära antagningen i april månad. Före dessa omval kräver många elever och föräldrar förnyade samtal för att åter bli insatt i nya tänkbara alternativ. Vi är även med och planerar studiebesök och öppet hus på gymnasieskolan.

Förutom val till gymnasiet så planerar och förbereder vi även elevernas praktik under grundskoletiden. På Hertsöskolan så har eleverna PRAO i årskurs 8. En praktik som pågår under två veckor på vårterminen. En del elever behöver under sin tid på grundskolan få anpassad studiegång och här är vi den som ordnar platser ute på något företag och i övrigt förbereder det praktiska inför denna praktik.

En studievägledare har ett bra kontaktnät som skolorna måste nyttja då kontakter ska tas med utbildningsanordnare, centrala myndigheter och olika företag ute på arbetsplatser runt om i samhället.

Kjell Tunlind
Studie- och yrkesvägledare
Hertsöskolan/Örnässkolan