Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevråd

På Hertsöskolan har vi väl fungerande klassråd och elevråd. På klassrådet behandlas frågor som rör den egna klassen men också skolan i stort. En representant från varje klass träffas sedan i elevrådet. Vi har ett elevråd år 4-6 och ett elevråd 7-9.

Elevråden åk 4-6 och 7-9 träffas en gång i månaden och tar upp frågor som klasserna velat lyfta. För åk 7-9 har vi en pedagog som arbetar som vuxenstöd i elevrådsfrågor. En gång varje år får eleverna i åk 4-9 besvara en enkät med frågor som berör elevinflytande trygghet och studiero. Dessa undersökningar ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ständigt arbetar med att förbättra elevernas inflytande och delaktighet

En halvdag i veckan får eleverna välja vilket ämne eller aktivitet de vill arbeta med. De kan exempelvis välja mellan att läsa engelska eller matematik, men även aktiviteter så som ridning kan erbjudas.


Föräldraråd

Föräldraråd har vi två gånger per termin för åk 4‑9. Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från klasserna 4-9,  skolans två rektorer, pedagogisk- och övrig personal. Rektorerna är sammankallande och mötesordförande.

Senaste mötet ägde rum tisdag 4/6 2019. Här kan du läsa protokollet.

Syftet för föräldrarådet:

  • Ett forum för dialog mellan hem och skola
  • Öka delaktigheten för föräldrar
  • Arbeta för gemensamma regler och förhållningssätt
  • Skapa en hälsofrämjande skola, en skola som främjar;
  • Elevers och allas lärande
  • En god miljö för alla
  • Respekt, ansvar, hänsyn
  • Fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande


Samverkan skola — elever — föräldrar

Föräldrasamverkan sker i olika former, till exempel genom informationsmöten vid stadiebyten, gymnasieval och för de som är intresserade av mattespetsutbildning. Mentorer och klasslärare håller egna föräldramöten varje termin och vid behov.