Elevhälsa

Här finner ni information gällande skolsköterskan arbete på Hedskolan. Skolsköterskan på Hedskolan är Eva Sundbom och tjänstgör hos oss på måndagar.

Skolsköterskans uppgifter

För varje skolverksamhet skall det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan har sjuksköterskeutbildning samt en särskild specialistutbildning. Skolsköterskan tillhör elevhälsans medicinska insats och följer elevernas fysiska och psykiska hälsoutveckling och verkar för sunda levandsvanor. Arbetar för en god och säker miljö i skolan. Fokus är främst på det förebyggande och hälsofrämjande. Hälsobesök/ hälsosamtal hos skolsköterskan sker i förskoleklass, år två, fyra, sju och år ett på gymnasiet

Skolläkare bokas vid behov via skolsköterskan.

Skolsköterskan har öppen mottagning för råd och stöd samt enklare sjukvårdsinsatser. Till skolsjuksköterskan kan elever komma på eget och/eller vårdnadshavarens initiativ. Andra arbetsuppgifter som skolsköterskan har:
- Är behjälplig inom medicinsk studie- och yrkesvägledning.
- Samverkar med andra aktörer internt och externt.
- Deltar i LEH (lokala elevhälsan) på skolan.
- Ansvarar för att vaccinationer ges enligt fastställt nationellt program.
- Bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas.

Rutiner i de olika årskurserna

Årskurs 2: MPR: påfyllnads dos 2, mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årkurs 5: Alla flickor erbjuds vaccin mot HPV (livmodershalscancer). Vaccinet ges i två doser under läsåret. Dos 2 ges efter 6 månader.

Årkurs 8: Ges dos 5 av stelkramp, difteri och kikshosta, detta till elever födda från 2002 och yngre.

”Hälsosamtal på webben” är en enkät som skolsköterskan ansvarar för. Enkäten innehåller livsstilsfrågor som besvaras av elever i förskoleklass, år fyra, sju och år ett på gymnasiet. Genom att enkäten löper årligen kan utveckling av hälsa och levnadsvanor följas.

Tystnadsplikt: Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser.