Elevinflytande, föräldrasamverkan

Vi strävar efter att skolans elever och föräldrar ska känna att de är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten där deras åsikter och påverkansmöjlighet tas tillvara. Därför tycker vi att det är viktigt med regelbundna klassråd och elevråd som sker under skoltid, och inflytanderåd (skolenhetsråd) där föräldrarepresentanter från samtliga årskurser träffas och samtalar om skolans utveckling.

Elevinflytande

Klassråd

Alla klasser har regelbundna klassråd då eleverna under demokratiska former diskuterar och medverkar vid beslutsfattande. Vid våra klassråd diskuteras många olika aktuella frågeställningar, det kan vara allt från önskemål av lekmaterial till rasterna till reglerna vid olika idrotter eller rastaktiviteter.

Elevråd

Vid elevråden träffas representanter från varje klass tillsammans med rektor och fritidspedagog för att diskutera aktuella frågor angående skolan.

Möte på fritids

Fritids har regelbundna möten där eleverna har inflytande över utformningen av fritidsverksamheten. Läs mera under fritidshem. ​

Föräldrasamverkan

Den naturliga dialogen​

Vi vill ha en naturlig dialog med er föräldrar, därför är ni välkomna att kontakta oss med små och stora funderingar.

Inflytanderåd (skolenhetsråd)

Vi vill att varje årskurs har en föräldrarepresentant till inflytanderådet. Inflytanderådet träffas några gånger varje termin för att diskutera aktuella frågor som rör skolan och eleverna. Vi talar aldrig om enskilda elever vid dessa tillfällen.
På inflytanderåden träffas rektor, 1-2 pedagoger samt representanter i personalrummet. ​