Om vår skola

Boskataskolans vision

Som rektor vill jag leda en skola där eleverna är i centrum och där den enskilda elevens utveckling stöds av personal och vårdnadshavare. Skolan ska ge alla elever möjlighet att nå höga mål. Jag vill även utveckla skolan till att använda bästa möjliga verktyg och lärmiljö för elevernas utveckling. Det innebar bland annat användning av IKT (informations och kommunikations teknik) i vardagsarbetet.

Vår verksamhetsidé är att utveckla en flexibel lärmiljö av hög kvalitet. Vi vill skapa de bästa möjligheterna för utveckling och lärande för alla elever .
Detta når vi genom :

  • Nolltolerans när det gäller mobbning och kränkande särbehandling
  • Flexibilitet i grupperingar för att öka anpassningen utifrån varje individ
  • Helhetssyn på lärandet genom att utveckla den pedagogiska integreringen
  • Elevernas delaktighet, inflytande och ansvar över verksamhet och sitt lärande — att de kan beskriva både vad de kan, vad de måste kunna och hur de bäst kan arbeta för att nå uppsatta mål
  • Att arbetet utförs av arbetslag med ett gemensamt ansvar för arbetsenhetens elever, både för elevernas individuella utveckling men också för att förbättra undervisningen genom kvalitetsarbete
  • Att rektor som pedagogisk ledare engagerar sig i skolans inre arbete och gör regelbundna utvärderingar av undervisningen, stödjer lärare och gör uppföljningar av resultaten i alla avseenden