Rektorns tankar kring verksamheten

Jag heter Elisabeth Landström och är rektor på Björkskataskolan, en skola för ungdomar i årskurs 7-9. Björkskataskolan styrs av nationella och kommunala styrdokument.  

Björkskataskolan är MÖJLIGHETERNAS SKOLA. Jag ser vår skola som den möjliggörare den ska vara för att stödja ungdomarnas lärande som sker både i skola och fritid. Det är viktigt att ungdomar får goda kunskaper, verka under arbetsformer anpassade till framtidens behov. Vi verkar i en föränderlig värld med ständig utveckling där skolan måste hänga med i det som händer i övriga samhället. Vi har datorer till alla elever som de lånar under sin högstadietid. Ett av våra fokusområden under 2017/18 är att jobba mer med utvecklande av metoder kring användandet av digitala verktyg i undervisningen samtidigt att arbeta för en hälsofrämjande skola för både elever och personal.

På skolan finns behöriga lärare i nära alla ämnen med pedagogisk och ämnesspecifik kompetens. Vi har två specialpedagoger från hösten 2017 på skolan med möjlighet att handleda personal och stödja elever med den specialkompetens de besitter. Björkskataskolan har två kuratorer samt skolsköterska som arbetar på skolan. Vår studie-och yrkesvägledare kan ge sitt stöd till våra ungdomar inför gymnasieval och framtida studier.

Trygghet, trivsel, goda relationer är viktiga delar för att vara motiverad och orka prestera sitt bästa. Vi arbetar främjande och förebyggande med värdegrundsarbete och tillsammans i ömsesidig respekt, där olikheter tas tillvara och ses som en tillgång. Vår likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara " levande" och förankras bland alla som verkar i skolan; elever, all personal och vårdnadshavare. Under våren 2017 har vi haft extra fokus på att trygghet och studiero ska finnas under lektioner och på raster. Från våren 2017 har vi öppnat vårt café i entrén där vår skolvärd har öppet före och efter lunch några timmar. Vi hoppas kunna utveckla cafémiljön med fler aktiviteter och att eleverna använder caféet som ett naturligt ställe för att träffas och umgås.

Att i år sju komma till vår skola blir ett nytt steg i "växandet", ett utvecklingssteg med nya förväntningar och utmaningar. Skolan ger tillfälle att möta fler ungdomar, nya kamrater och blir för de elever som sedan väljer skolgång i vår gymnasieby ett steg på den vägen. Inom skolområdet är det fyra skolors elever som kommer till oss, vilka det är viktigt att samverka med i kunskaps- bedömnings och värdegrundsfrågor. För skolans elever och föräldrar ska det kännas som en trygghet att denna samverkan finns. Under läsåret 2016/17 påbörjades ett intensivt arbete tillsammans med de andra skolorna i upptagningsområdet som ska göra övergången från mellanstadiet mer informativ för föräldrar och tryggare för kommande elever.

 
Elisabeth Landström, rektor