Om vår skola

Avanskolan ligger vackert belägen i ett gammalt kulturlandskap vid Luleå älv. Vi erbjuder en trygg skola med inspirerande lärmiljö som präglas av nära samarbete och engagerade pedagoger. Vi strävar efter att med vårt arbetssätt inspirera, väcka nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att det ska kännas meningsfullt, spännande och roligt att gå i Avanskolan.

Vårt arbetssätt präglas av att hitta sammanhang mellan de olika ämnena, se en helhet, tänka kreativt, kunna ta ställning, reflektera och kunna dra egna slutsatser. Vår pedagogik ser till hela eleven då varje elev arbetar utifrån sin individuella utvecklingsplan. Planen utvärderas regelbundet med elev, pedagog och hemmet.

I Avanskolan ska man känna sig trygg, vara sig själv, känna att man blir sedd samt respekterad för den man är. Genom vårt gemensamma förhållningssätt och det sätt vi arbetar på, vill vi bidra till starka, självständiga och ansvarstagande individer som visar respekt och förståelse för andra. Eleverna ska få möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga och bygga ett bra självförtroende.

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss och då är våra viktigaste värdemätare – våra elever och deras föräldrar. Med återkoppling från elever och föräldrar blir vi ständigt bättre på att uppfylla deras förväntningar och infria våra löften.


Rektorns har ordet!

Vi lär så länge vi har barn/elever! Den devisen håller jag som rektor högt. Som barn/elev och vårdnadshavare i Avanskolan förväntas du bli bemött av all personal utifrån ett respektfullt och medskapande förhållningssätt där vi alla erkänner varandras olikheter. Olikheter förväntas bli en utgångpunkt för lärande möten som präglas av nyfikenhet och en vilja till samförstånd.


Väl i Avanskolan kommer ditt barn att få de optimala förutsättningar till att - utifrån våra respektive skolformers styrdokument - forma förmågor och insikter som ger dem goda förutsättningar för att möta vår samtid men också morgondagen.


Detta kommer att ske genom att pedagogerna tillsammans i arbetslagen och även i vidgade arbetslag (andra skolor och via olika nätverk) ständigt jobbar mot en fördjupad medvetet kring frågor som :Hur lär barnen bäst?

  • Vilka sammanhang måste formas för att trygghet och förståelse skapas?
  • Vilka lärobjekt fokuseras?
  • Hur skapar vi variation i undervisningen för att nå en fördjupad medvetenhet?
  • Hur följer vi upp lärande för att forma nya lärandeloopar?

 

Jag som rektor vill - i likhet med Sven-Eric Liedman, idéhistoriker - gärna se att kunskap och bildning ger möjligheter till att få nya perspektiv på världen, samhället, andra människor och på sig själv. Det innebär i sin tur att det finns hopp om att det går att påverka sin situation och att skapa ett bättre liv, både för sig själv och för andra. Bildning blir då en förmåga att kunna se sig själv och sin tillvaro i ett större sammanhang, att förstå hur världen och tillvaron hänger ihop – vilket inte är ett tillstånd mer att betrakta som en process – en lärprocess som uppmuntras i ”Avan” från förskoleklass och fritids till skolan allt i syfte att väcka och bibehålla nyfikenhet och lust att förstå i ett livslångt perspektiv.Solange Perdahl         


Rektor Avanskolan