Elevhälsa

Elevhälsa inom Grundskolan Hälsobesöken hos skolsköterskan är en fortsättning av BVC´s verksamhetMålet är att följa barnets psykiska och fysiska utveckling och verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskan:

Elisabeth Haraldsson finns på Avanskolan torsdagar jämna veckor.

-Jobbar med hälsofrämjande arbete individuellt och i grupp t.ex. pubertet och ergonomi m.m.
- Jobbar för en god och säker miljö i skolan
- Ingår i elevhälsoteam på skolan och aktivt bistår elever i behov av särskilt stöd
- Har öppen mottagning, råd och stöd samt enklare sjukvårdsinsatser
- Har samverkan med andra aktörer internt och externt
- Vaccination enligt fastställt program Till skolsköterskan kan elever komma på eget och/eller föräldrars initiativ.

Skolläkare bokas via skolsköterskan.
Hälsobesök till skolsköterskan sker enligt följande:
Förskoleklass: Överlämnande från BVC till skolsköterska, Hälsobesök: trivselenkät, syn, hörsel, längd och vikt, elevens aktuella hälsostatus, allergi, medicinering o.s.v.
År 2: Hälsobesök: längd, vikt, trivsel, vaccination Priorix ( mässling, påssjuka, röda hund).
År 4: Hälsobesök: hälsoenkät, kontroller: längd, vikt, rygg, trivsel.
År 5: Alla flickor erbjuds vaccin mot HPV (livmodershalscancer). Vaccinet ges i tre doser under läsåret, dos 2 efter 1-2 månader och dos 3 efter 4-10 månader. Inom 1 år skall alla 3 doser vara givna.
År 7: Hälsobesök: hälsoenkät, kontroller, längd, vikt, rygg. Tystnadsplikt: Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser.

Kontaktuppgifter till skolsköterska: 
Karin Havo
Skolsköterska
Karin.Havo@skol.lulea.se
tel 0920-453928