Fritidshem

På Antnässkolan finns två fritidshemsavdelningar, Granen och Tallen med totalt ca 85 elever inskrivna. Eleverna är i åldrarna från det år de fyller 6-11 år. På Granen är 6-7 åringar och på Tallen är det 8-11 åringar.

Liksom skolan är Lgr 11 det styrdokument fritidshemmet arbetar efter. Där står bla att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. I dokumentet Allmänna råd för fritidshem står det att fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevens utveckling och lärande. Där står också att verksamheten bygger på att elevens socialisation och utveckling sker i grupp.

I vår verksamhet ger vi stor plats till lek, skapande och rörelse i alla dess former. Vi är t.ex. ute varje dag och nyttjar skogen där barnen leker, upptäcker och utforskar närmiljön. I sporthallen har vi varje vecka fritidsgympa där eleverna får tillfälle till rörelse och lek. Eleverna har i övrigt stort inflytande i verksamheten med möjligheter att välja aktiviteter efter behov och intresse.

Fritids är öppet mellan kl. 06:00-18:00. Vi öppnar på Tallen och stänger på Granen.

Föräldrasamverkan spelar stor roll i vår verksamhet. Förutom de dagliga kontakterna bjuder vi in till föräldramöten, "drop-in" fika samt utvecklingssamtal.

Vi hoppas på ett trevligt år tillsammans!

Vår facebooksidalänk till annan webbplats


Personal