Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Normer och värden

  • Att eleverna ska uppge att de känner sig trygga och alltid eller till största del upplever arbetsro  

Kunskaper

  • Att fler elever når förväntade kunskapskrav

Inflytande och delaktighet

  • Att öka elevernas delaktighet och inflytande över sitt lärande

Matematiklyftet

  • Att Ängskolans lärare utvecklar sin didaktiska förmåga i matematik

Likabehandling

På Ängskolan värnar vi om alla människors lika värde. Alla elever ska ges samma skyldigheter och rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Elevhälsoplan

Resultat

På Ängskolan finns en positiv trend där elever under flera år, i en ökande utsträckning uppnår kunskapsmålen för de olika ämnena. Att Ängskolan aktivt utvecklar det pedagogiska arbetet i de olika ämnena är en bidragande framgångsfaktor.