Elevinflytande, föräldrasamverkan

Minimera
Bild
Minimera
Innehåll

Elevråd.

På Ängskolan hålls regelbundet, en gång per månad, elevråd med rektor närvarande. Elevrådet är ett rådgivande forum för styrningen av skolan. Vid elevrådet behandlas alla frågor som berör det dagliga arbetet vid skolenheten. Det kan gälla rutiner och regler samt likabehandling och undervisning men även ekonomi och lokalfrågor.

Klassråd

Klassrådet är ett förberedande forum där klassen tillsammans med lärare under demokratiska former diskuterar aktuella frågor för Ängskolan. Dessa frågor förs sedan av elevrepresentanterna vidare till Elevrådet. Klassråd hålls i regel samma vecka som elevrådet.

Änglavakter

Elever från årskurs 6 fungerar som skolans kamratstödjare vid rasterna för årskurs 1-3. Kamratstödjarna är förtroendevalda i respektive klass och får genomgå en särskild utbildning som introduktion till uppdraget. Uppdraget består i att närvara och observera samt att vara en god förebild för de yngre barnen vid deras raster.

Föräldraråd

Ängskolans föräldraråd träffas två gånger per termin. Kallelse går ut via mail och hemsida. Våra protokoll delges samtliga klasser, via veckobrev till hemmen men också på vår hemsida.  Rådet består av föräldrarepresentanter från förskoleklass upp till år 6, lärarrepresentant för elevrådet och Änglavakterna samt rektor.