Rutiner

Alviksskolans rutiner

Vårdnadshavare:

 • ger ansvarig pedagog aktuella kontaktuppgifter (e-post, mobiltelefon, arbets­tele­fon mm)
 • är skyldig att kontakta skolan och meddela frånvaro på morgonen samma dag som eleven är frånvarande från skolan

Skolan:

 • vid höstens första föräldramöte informeras vårdnadshavare om gällande rutiner vid frånvaro
 • om elev uteblir från skolan ska ansvarig pedagog registrera frånvaron i edWise
 • vid oanmäld frånvaro på morgonen ringer ansvarig pedagog omgående till vårdnadshavare och efterlyser eleven
 • vid oroande och/eller stor frånvaro kallar vi vårdnadshavare och elev till möte i skolan

Ansökan om ledighet:

Om elev önskar ledighet från skolan måste kontakt tas med ansvarig pedagog. Särskild blankett för ledighet finns på hemsidan eller fås direkt från skolan. Rektor beviljar ledig­het om synnerliga skäl finns och att ledighetssökande elev kan kompensera delar av förlorad undervisning.

Rutiner för barns övergång från förskolan till Alvikskolan

Övergången från förskolan till Alvikskolan sker efter en utarbetad modell.

 • På våren innan övergången till skolan börjar träffas personalrepre­sen­tanter för förskola och skola för att planera vilka dagar och vilken tid som de olika besöken skall ske.
 • Ett föräldramöte för blivande sexårsföräldrar hålls innan besöken börjar?
 • Förskollärare från skolan besöker alla barn i deras förskolemiljö där de till­sammans med barnen samtalar.
 • Vid tre tillfällen kommer barnen på besök till sitt blivande spår för att träffa sina nya kamrater och personal. Barnen gör ytterligare ett besök där de blir bjudna på lunch.
 • Alla föräldrar får ett brev där vi berättar om när skolbesöken skall ske och en uppmaning om att ta kontakt med spåret för att om så önskas kunna boka in en tid för ett eget besök.

Syftet med besöken och föräldramötet är att:

 • Barnen ska lära känna skolan och personalen
 • Barnen och föräldrar ska få ställa frågor
 • Föräldrar ska bli informerade

I samråd med hemmet, förskolan och skolan sker ett informationsutbyte om bar­nets fortsatta utveckling.

Rutiner för elevers övergång från

Alvikskolan till Bergsskolan

Det är viktigt att övergången från Alviksksolan till Bergsskolan blir så naturlig som möjligt.

Under vårterminen har eleverna Hemkusnkap på Bergsskolan samt från det år eleverna börjar år 5 så har eleverna gemensamma friluftsdagar tillsammans med övriga Sörbyaskolor

Syftet med detta är att blivande år 7 elever ska:

 • Börja lära känna skolan och personalen
 • Få ställa frågor om det man undrar över
 • Bli informerade
 • Lära känna blivande klasskamrater

I slutet av vårterminen påbörjas informationsutbytet mellan skolorna om det som är viktigt för elevernas fortsatta skolgång.