Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Mål
Förskolans uppdrag är att införliva förskolans läroplan, Lpfö98 (rev 16), i arbetet med barnen. Varje år väljer förskolan ut olika mål att prioritera. Målen följs upp, utvärderas och analyseras för att vid behov kunna förbättra verksamheten så att målen uppfylls.

Planer

Alla föräldrar får möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen och framtagandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling. Föräldrarådet och representanter från personalen gör de sista justeringarna i planen innan den fastställs och läggs ut på hemsidan. I planen finns tydliga rutiner på vilket sätt man ska gå till väga om en kränkning eller en diskriminering sker. Den nya planen skickas ut till alla föräldrar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018


Kvalitetsrapport.

Enligt Skollagens kap 4, 4 § ska varje enhet genomföra planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Luleå kommuns förskolor har fyra stängningsdagar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Varje år sammanställs resultatet  i en kvalitetsrapport. Rapporten presenteras på höstens föräldramöte

 Kvalitetsrapport 2016/2017öppnas i nytt fönster