Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Systematiskt kvalitetsarbete(SKA)

Förskolans uppdrag är att införliva förskolans läroplan, Lpfö98 (rev 16), i arbetet med barnen. Varje år väljer förskolan ut olika mål att prioritera. Målen följs upp, utvärderas och analyseras för att vid behov kunna förbättra verksamheten så att målen uppfylls. Ny reviderad läroplan kommer att börja gälla från ht 2019

Enligt Skollagens kap 4, 4 § ska varje enhet genomföra planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Luleå kommuns förskolor har fyra stängningsdagar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Vitå förskolas utvecklingsområden 2018 - 2019

Vitå förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla föräldrar får möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av planen mot diskriminering och kränkande behandling, genom en enkät.  I planen finns tydliga rutiner på vilket sätt man ska gå till väga om en kränkning eller en diskriminering sker. Den nya planen skickas ut till alla föräldrar samt läggs ut på hemsidan.

Likabehandlingsplan