Barns inflytande, föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan​

Förskolan har ett framtaget arbetssätt som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, i syfte att skapa en god introduktion för både barn och föräldrar i förskolan.Efter varje inskolning utvärderar förskolan och vårdnadshavarna tillsammans inskolningsperioden. Resultatet analyseras  och förändringar görs för att utveckla verksamheten.

Learnify  har introducerats och används aktivt som ett sätt att ge föräldrar information om vad som händer i förskolan.

Föräldramötet på hösten är ett möte där syftet är att berätta vad man planerat, vilka mål man prioriterar och på vilket sätt man kommer att arbeta mot dem. Ett tillfälle för föräldrar att få vara delaktiga i det som ska hända och planeras.

Föräldraråd

Vitå förskola har ett föräldraråd med representanter från rektor, avdelningspersonal och föräldrar.Föräldrarådet träffas 1 - 2 gånger per år. Nya representanter från föräldrarna väljs varje höst.Barns inflytande

Förskolan inbjuder och ger barn möjlighet till inflytande i deras vardag genom att barnen får göra egna val och fatta gemensamma beslut.Förskolan har en grundmiljö med månget erbjudande och möjligheter för lärande och utveckling, Utifrån observationer och intervjuer, samtal och reflektioner med barnen förändras miljön ständigt. Genom att barnen har inflytande över miljö och material och vet vilka erbjudande som finns får de fler möjligheter till att ta egna initiativ till utforskande och lek Barnintervjuer genomförs i syfte att lyssna in barnens trivsel och trygghet på förskolan.Pedagogerna läser litteratur och aktuell forskning för att få mer kunskap och för att utveckla arbetet med barns inflytande i verksamheten.Pedagoger och barn samtalar och reflekterar ofta över inflytande och dess aspekter.