Avdelningar

Här hittar du en kort presentation av Vintergatans avdelningar. Kontaktuppgifter till respektive avdelning finns på Vintergatans startsida.

Minimera
Castor

På Castor lägger vi stor vikt vid det dagliga mötet, med såväl barn som föräldrar.Vi vill att alla ska känna sig sedda och hörda.

Vi arbetar aktivt med att skapa ett positivt och omtänksamt klimat där barnen uppmuntras till empati och trivsam samvaro. Alla ska känna sig viktiga och behövda.

Hos oss tas barns tankar och idéer till vara i den dagliga verksamheten. Leken ges både tid och utrymme, då den är en stor och viktig del i barnens utveckling och lärande.

Det lustfyllda lärandet är en röd tråd i vår vardag.

 

Minimera
Kometen

På Kometen utgår vi från barnen och barnens delaktighet i undervisningen. Fokus på hundraspråkigheten, estetiska uttryck och variation i lärsituationerna samt i våra projekt. Vi ger utrymme för att samtalet ska få ta plats. Vi lägger stor vikt på undervisning inom ”Hållbar framtid ur ett socialt perspektiv” Hur är vi en bra kompis?

Vi är i ständig förändring i våra läromiljöer, vi utgår från det som lockar och gör barnen nyfikna. Vi är medforskande pedagoger som undersöker och upptäcker tillsammans med barnen. Vi är lyhörda och lyfter barnens tankar, idéer och teorier.

Vi ser lärsituationer både inomhus och utomhus både i leken och i projekt. Dokumentationer i form av text, video och bilder lägger grunden för våra reflektionstillfällen.

Vi värdesätter den öppna dialogen och samarbetet med alla föräldrar.

 

Minimera
Nova

Vi arbetar i olika projekt utifrån barnens intressen. Vi väver in normer/värden, matematik, språk, no/teknik och barns inflytande i dessa projekt.

Vi arbetar på olika sätt med att stärka våra barn att bli ansvarsfulla och självständiga med lust att lära.

Närheten till skogen och en stor inspirerande gårdsmiljö gör att vi prioriterar utevistelse högt.

Lek, rörelse, musik och skapande finns i stor del i våra dagliga aktiviteter.

 

Minimera
Orion

På Orion prioriterar vi utevistelsen högt.Vi är ute två gånger per dag i alla slags väder och går på utflykter i vår närmiljö.

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. I projektarbetet väver vi in matematik, språk, barns inflytande, no/teknik och normer/värden. Innemiljön är föränderlig beroende på vilken riktning projektet tar. Vi vill att miljön ska inspirera barnen att själva komma med idéer som för projektarbetet framåt.

Vi erbjuder barnen att utveckla sin estetiska förmåga genom att låta de prova på olika uttrycksformer.

 

Minimera
Pollux

På Pollux vill vi att alla skall mötas med respekt, bli sedda och bekräftade.

Vi har ett öppet och flexibelt klimat där barnens och föräldrarnas inflytande är viktigt.

Vi vill ge barnen utmaningar som skapar nyfikenhet och lust att lära, i en stimulerande miljö.

Kreativt skapande, sång/musik, rörelse, lek och glädje präglar vår dag.