Avdelningar

Här hittar du en kort presentation av Vintergatans avdelningar. Kontaktuppgifter till respektive avdelning finns på Vintergatans startsida.

Minimera
Castor

På Castor lägger vi stor vikt vid det dagliga mötet, med såväl barn som föräldrar.Vi vill att alla ska känna sig sedda och hörda.

Vi arbetar aktivt med att skapa ett positivt och omtänksamt klimat där barnen uppmuntras till empati och trivsam samvaro. Alla ska känna sig viktiga och behövda.

Hos oss tas barns tankar och idéer till vara i den dagliga verksamheten. Leken ges både tid och utrymme, då den är en stor och viktig del i barnens utveckling och lärande.

Det lustfyllda lärandet är en röd tråd i vår vardag.

 

Minimera
Kometen

På Kometen tycker vi att det är viktigt med barnens delaktighet och vi utgår från barnens intressen i vårt arbete och i våra projekt.

Vi förändrar ofta i våra miljöer och vi skapar lärande miljöer som lockar och gör barnen nyfikna. Vi är medforskande pedagoger som undersöker och upptäcker tillsammans med barnen. Vi experimenterar och lyfter barnens tankar, idéer och teorier.

Vi värdesätter den öppna dialogen och samarbetet med alla föräldrar. Vi synliggör hur vi arbetar mot våra mål ur läroplanen på Kometens blogg.

Rörelse och utevistelse är en viktig och ofta återkommande aktivitet. De barnen som sover efter lunch sover ute i vagnar på vår altan.

 

Minimera
Nova

Vi erbjuder våra barn en trygg miljö där barnens lärande stimuleras.

Vi uppmärksammar det enskilda barnets behov och förutsättningar till att utvecklas.

Närheten till skogen och en stor inspirerande gårdsmiljö gör att vi prioriterar utevistelse högt. Lek och rörelse, musik, skapande, matematik och språk finns i stor del i våra dagliga aktiviteter.

Vår viktigaste ledstjärna, som omfattar både barn och pedagoger är att:

Se och bekräfta varandra.

Vår avdelning har enats om att på olika sätt arbeta med att stärka våra barn att bli ansvarsfulla och självständiga med lust att lära.


Minimera
Orion

På Orion prioriterar vi utevistelsen högt.Vi är ute två gånger per dag i alla slags väder och går på utflykter i vår närmiljö. De barn som behöver sova efter lunch sover ute i vagnar på vår altan.

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. I projektarbetet väver vi in matematik, språk, barns inflytande, no/teknik och normer/värden. Innemiljön är föränderlig beroende på vilken riktning projektet tar. Vi vill att miljön ska inspirera barnen att själva komma med idéer som för projektarbetet framåt.

Vi erbjuder barnen att utveckla sin estetiska förmåga genom att låta de prova på olika uttrycksformer.

Vi värdesätter det dagliga mötet med vårdnadshavare. För att tydliggöra hur vi arbetar mot läroplanen erbjuder vi föräldrarna att läsa Orions blogg.

 

Minimera
Pollux

På Pollux vill vi att alla skall mötas med respekt, bli sedda och bekräftade.

Vi har ett öppet och flexibelt klimat där barnens och föräldrarnas inflytande är viktigt.

Vi vill ge barnen utmaningar som skapar nyfikenhet och lust att lära, i en stimulerande miljö.

Kreativt skapande, sång/musik, rörelse, lek och glädje präglar vår dag.