Om vår förskola

Våra profilområden är Miljö och hållbar utveckling, Genus och Hälsa. Vi är också GrönFlagg-certifierade och Hbtq-certifierade.
Läs mer om detta under Mål, planer,resultat

Uddens Förskola ligger på Porsön med närhet till Luleå Tekniska Universitet och Teknikens hus. Vi har också tillgång till stora grönytor, skog och vatten.

Antalet barn i grupperna är beroende av hur stor personalbemanningen är.
Yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare, och i köket lagas all mat av kokerska och ekonomibiträde. De goda dofterna under förmiddagarna stimulerar aptiten, och bidrar till tomma tallrikar.
Huvudansvaret för hela verksamheten har förskolechef .
Andra yrkeskategorier som vi samarbetar med och som barnen kan komma i kontakt med är talpedagog, resurspedagog, förskolepsykolog, samt personal från BVC.
Elever från olika utbildningar gör också praktik hos oss.

Åldersintegrerad förskola

Alla fem avdelningar är åldersintegrerade, barnen kan därför vara på samma avdelning under hela sin förskoletid. De leker och lär tillsammans med kompisar i olika åldrar, samtidigt som en trygg och längre relation till pedagogerna främjar utveckling och lärande. Empati främjas också på ett naturligt sätt när man finns i ett sammanhang med små och stora - att få ta hand om någon som är mindre blir en lärdom för livet.

Vi arbetar även med barnen i mindre och åldershomogena grupper, t.ex fem-årsgrupp. I dessa grupper arbetar vi i korta och långa projekt. 5-åringarnas projekt sträcker sig över ett helt läsår. Dokumentationer visar på lärande-processerna i projekten.

På Uddens förskola har all personal utbildning i första hjälpen och Hjärt och lungräddning.

Vår Värdegrund

På Uddens förskola anser vi att barn föds med en rad inbyggda kompetenser, i en utsträckning som man tidigare inte trodde var möjligt. Barn är också varandras läromästare, och det vill vi tillvarata med åldersblandade grupper. Barn är aktiva individer som formar sin egen utvecklingsmiljö i samspel med vuxna och andra barn. Genom att vi utgår från barnens intressen ger vi dem också inflytande i den dagliga verksamheten

Barns empati stimuleras av att få ta hand om någon som är mindre och svagare än barnet självt. Genom att vädja till barnens egna känslor försöker vi uppmuntra barnen till att bli empatiska individer.

Kojbygge

Hur många barn ryms i kojan?

Lek, Utveckling och lärande

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken, för att främja varje barns utveckling och lärande, skall prägla verksamheten. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus" Lpfö 98/10

Därför arbetar vi aktivt på Uddens förskola med att stimulera barnen till lek, och ser fortlöpande över miljön så att den stimulerar till lek både ute och inne. Just nu försöker vi tillsammans med barnen göra miljön ute på gården spännande och utmanande, och samtidigt ett rum för forskande. Vi använder oss främst av naturmaterial, som också stämmer överens med vårt miljötänkande.

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande" "Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" "Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och   lärande bildar en helhet" "I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas" Lpfö 98/10

På Uddens förskola utgår vi ifrån barnen när vi väljer aktiviteter och projekt, vi strävar efter att ställa utmanande frågor istället för att ge färdiga svar, för att stimulera barnens eget tänkande. Vi strävar också efter att stötta barnen i deras utforskande av omvärlden, främst genom att vara medforskare, men också genom utmaningar.

Språket

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling" "Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den  skriftspråkliga världen" "Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse, liksom med hjälp av tal och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande" Lpfö 98/10

Därför stimulerar vi språket med hjälp av språklekar, rim och ramsor och inte minst sagoläsning. Vi sjunger varje dag, och en gång i veckan sjunger vi tillsammans alla barn och vuxna i hela huset. Skapande aktiviteter  och projektarbeten  ger också rika tillfällen till att uttrycka sig. Alla samtal i vardagen stimulerar till språkutveckling.


Utevistelse

"Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö"          Lpfö 98/10

Vi tycker att det är viktigt att alla barn får leka och röra sig ute minst en gång om dagen. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Naturen har också en positiv inverkan på våra stresshormoner och har en helande effekt

Välbefinnande

Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder, och vistelsetid, väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt. Lpfö 98/10

På Uddens förskola har alla barn tillgång till en kravfri stund då kropp och själ får komma till ro. Då kan man släppa tankarna fria till avslappnande musik. Eftersom behovet av beröring är ett av de grundläggande behoven vi föds med har barnen och de vuxna fått lära sig "kompismassage", så nu kan barnen massera varandra eller få massage av en vuxen. Den stund som avslappningen tar har vi igen när barnen redan har tänkt ut vad dom vill göra när dom kliver upp och dessutom väljer själv utifrån intresse.

Lärandepärm

För att barnen ska kunna se sin egen utveckling och sitt eget lärande samlar vi bilder, pedagogiska dokumentationer och annat som visar på barnens utveckling i en pärm som sedan barnet får med sig hem efter sin tid i förskolan

Flerspråkighet

Vi vill bli bättre på att uppmärksamma våra familjers olika kulturer och språk i vardagsarbetet. Därför deltar alla pedagoger vid Porsöns förskolor och Porsöskolan i en fortbildning om interkultur och flerspråkighet. Vi läser litteratur och anordnar seminarier. Arbetet sker på kvällstid.