Om vår förskola

Våra profilområden är Miljö och hållbar utveckling, Genus och Hälsa. Vi är GrönFlagg-certifierade och Hbtq-certifierade.
Läs mer om detta under Mål, planer,resultat

Uddens Förskola ligger på Porsön med närhet till Luleå Tekniska Universitet och Teknikens hus. Vi har också tillgång till stora grönytor, skog och vatten.

Antalet barn i grupperna är beroende av hur stor personalbemanningen är.
Yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare, och i köket lagas all mat av kokerska och ekonomibiträde. De goda dofterna under förmiddagarna stimulerar aptiten, och bidrar till tomma tallrikar.
Huvudansvaret för hela verksamheten har förskolechef .
Andra yrkeskategorier som vi samarbetar med och som barnen kan komma i kontakt med är talpedagog, resurspedagog, förskolepsykolog, samt personal från BVC.
Elever från olika utbildningar gör också praktik hos oss.

Åldersintegrerad förskola

Alla fyra avdelningar är åldersintegrerade, barnen kan därför vara på samma avdelning under hela sin förskoletid. De leker och lär tillsammans med kompisar i olika åldrar, samtidigt som en trygg och längre relation till pedagogerna främjar utveckling och lärande. Empati främjas också på ett naturligt sätt när man finns i ett sammanhang med små och stora - att få ta hand om någon som är mindre blir en lärdom för livet.

 

Vi arbetar även med barnen i mindre och åldershomogena grupper, t.ex. förskolans blivande förskoleklassbarn. I dessa grupper arbetar vi i korta och långa projekt. Dokumentationer visar på processerna i projekten. 

På Uddens förskola har all personal utbildning i första hjälpen och Hjärt och lungräddning.

Vår Värdegrund

På Uddens förskola anser vi att barn föds med en rad inbyggda kompetenser, i en utsträckning som man tidigare inte trodde var möjligt. Barn är också varandras läromästare, och det vill vi tillvarata med åldersblandade grupper. Barn är aktiva individer som formar sin egen utvecklingsmiljö i samspel med vuxna och andra barn. Genom att vi utgår från barnens intressen ger vi dem också inflytande i den dagliga verksamheten

Barns empati stimuleras av att få ta hand om någon som är mindre och svagare än barnet självt. Genom att vädja till barnens egna känslor försöker vi uppmuntra barnen till att bli empatiska individer.

Kojbygge

Hur många barn ryms i kojan?

Lek, Utveckling och lärande


Vi arbetar aktivt på Uddens förskola med att inspirera barnen till lek ute och inne samt utvecklar våra miljöer. Vi använder oss främst av naturmaterial, som också stämmer överens med vårt miljötänkande.

Leken är ett redskap för lärandet och stimuleras av fantasi.

På Uddens förskola utgår vi ifrån barnen när vi väljer aktiviteter och projekt. Vi strävar efter att ställa utmanande frågor istället för att ge färdiga svar, för att stimulera barnens eget tänkande. Vi strävar efter att stötta barnen i deras utforskande av omvärlden, främst genom att vara medforskare, men också genom utmaningar.


Språket


Vi stimulerar språket med hjälp av språklekar, rim och ramsor och inte minst sagoläsning. Vi sjunger varje dag, och en gång i veckan sjunger vi tillsammans alla barn och vuxna i hela huset. Skapande aktiviteter  och projektarbeten  ger också rika tillfällen till att uttrycka sig. Alla samtal i vardagen stimulerar till språkutveckling.


Utevistelse

Det är viktigt att alla barn får leka och röra sig ute minst en gång om dagen. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Naturen har en positiv inverkan på våra stresshormoner och har en helande effekt.

 

Välbefinnande

På Uddens förskola prioriterar vi en stunds vila för alla efter lunch. Då ges barnen möjlighet att komma till ro och få släppa tankarna fria till avslappnande musik. Avslappningen ger positiva effekter för eftermiddagens aktiviteter.

 

Flerspråkighet

Vi uppmärksammar våra familjers olika kulturer och språk i vardagsarbetet. Genom fortbildning ökar vår kunskap om interkultur och flerspråkighet. Detta för att vi vill kunna möta alla familjer på ett bra sätt. Vi deltar i ett kommunövergripande projekt tillsammans med Flerspråkscentrum. Uddens förskola erbjuder tvåspråkig verksamhet med finskspråkig personal.