Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Förskolan är den första viktiga grundstenen i det svenska utbildningssystemet och det livslånga lärandet.

Förskolans nationella mål finns formulerade i Läroplan för förskolan

Barn och utbildningsnämnden i Luleå har också utformat utvecklingsmål för verksamheten i Bun:s Verksamhetsmålöppnas i nytt fönster

Vi har utformat en plan mot diskriminering och kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Förutom Hbtq arbetet har vi formulerat oss kring vår Värdegrund:
Värdedokument

Utvecklingsområden

Vi strävar efter att ha lärmiljöer som inspirerar och utmanar, och där barnet är i centrum. Vi tror på det kompetenta barnet och tar tillvara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker tilliten till den egna förmågan. Vi vill ge alla barn lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Vi vill ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet. Sist men inte minst så har vi roligt tillsammans.

HBTQ

Förskolans verksamhet vilar på att grundläggande värden som mångfald och mänskliga rättigheter respekteras. I det uppdraget ingår bl.a. att kritiskt granska samhällsnormer, diskutera och ifrågasätta dem. Vi har också ett uppdrag att tillse att ingen ska bli kränkt eller diskriminerad.

I Vision 2050 ger också Luleå Kommuns politiker uttryck för ambitionen med det framtida Luleå: "Att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt samhälle, och utveckla mötesplatser för alla"

Därför har vi under 2012-2013 Hbt-certifierat oss för att få nya kunskaper och öka vår medvetenhet vad gäller Hbt-frågor, och vi fortsätter processen genom att ta del av aktuella artiklar och forskning på området. Genom ökade kunskaper ska vi kunna möta alla vårdnadshavare på bästa sätt.

MATEMATIK

Vi fortbildar oss genom att arbeta med Skolverkets matematikmoduler.

Andra utvecklingsområden kommer att handla om:

Språk samt Naturvetenskap och teknik

Uddens förskola har 3 profilområden som vi tycker är extra viktigt för en hållbar utveckling, för kommande generationer, gällande både miljö och människans välbefinnande:

HÄLSA

Vi är ute minst en gång om dagen. Då ges barnen möjlighet till fysisk aktivitet på vår, utmanande, variationsrika gård. Vi gör utflykter till närliggande natur. Maten vid vår förskola är vällagad, god och näringsrik. Den tillagas i vårt eget kök från rena råvaror till färdig, härligt doftande maträtt.

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Hos oss får barnen vara med om att källsortera och kompostera, för att sedan använda kompostjorden i våra planteringar. Vi har höns på förskolan och barnen är delaktiga i skötseln — ett litet kretslopp. Vi använder tygblöjor och tygtvättlappar i stor utsträckning. Vårt förhållningssätt ska värna om vår miljö.

GENUS

Vi vill att alla barn ska få samma möjligheter i livet och vara stolta och trygga oavsett kön. Vi värderar och uppmuntrar empatiska och självständiga handlingar lika hos båda könen.

Läs mera i vårt :
Profildokumentöppnas i nytt fönster