Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Förskolan är den första viktiga grundstenen i det svenska utbildningssystemet
och det livslånga lärandet.

Läsår 2018-19: Uddens systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsområden

Vi har utformat en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Förutom Hbtq-arbetet har vi formulerat oss kring vår värdegrund: Värdedokument

HBTQ

Förskolans verksamhet vilar på att grundläggande värden som mångfald och mänskliga rättigheter respekteras. I det uppdraget ingår bl.a. att kritiskt granska samhällsnormer, diskutera och ifrågasätta dem. Vi har också ett uppdrag att tillse att ingen ska bli kränkt eller diskriminerad.

I Vision 2050 ger också Luleå Kommuns politiker uttryck för ambitionen med det framtida Luleå: "Att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt samhälle, och utveckla mötesplatser för alla"

Därför har vi under 2012-2013 Hbt-certifierat oss för att få nya kunskaper och öka vår medvetenhet vad gäller Hbt-frågor, och vi fortsätter processen genom att ta del av aktuella artiklar och forskning på området. Genom ökade kunskaper ska vi kunna möta alla vårdnadshavare på bästa sätt.

Språk

Vi fortbildar oss genom att arbeta med Skolverkets språkmoduler
under läsåret 19/20.

Andra utvecklingsområden kommer att handla om:

Matematik samt Naturvetenskap och teknik

Uddens förskola har 3 profilområden som vi tycker är extra viktigt för en hållbar utveckling, för kommande generationer, gällande både miljö och människans välbefinnande:

Hälsa

Vi är ute minst en gång om dagen. Då ges barnen möjlighet till fysisk aktivitet på vår, utmanande, variationsrika gård. Vi gör utflykter till närliggande natur. Maten vid vår förskola är vällagad, god och näringsrik. Den tillagas i vårt eget kök från rena råvaror till färdig, härligt doftande maträtt.

Miljö och hållbar utveckling

Hos oss får barnen vara med om att källsortera och kompostera, för att sedan använda kompostjorden i våra planteringar. De får uppleva olika sorters kretslopp. Vi använder tygtvättlappar i stor utsträckning. Vårt förhållningssätt ska värna om vår miljö.

Genus

Vi vill att alla barn ska få samma möjligheter i livet och vara stolta och trygga oavsett kön. Vi värderar och uppmuntrar empatiska och självständiga handlingar lika hos båda könen.

Läs mer i vårt Profildokument