Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande:

I och med vårt medvetna genusarbete ökar vi medvetenheten hos oss och barnen om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Vi verkar för att alla barn får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.

I Projektarbeten är barnen huvudpersonerna i processen, barnen får vara delaktiga i planeringen, är med och reflekterar och analyserar projektarbeten.
Barnen får träna på att uttrycka sina tankar, och även lyssna på sina kamrater.Vi ger barnen tillfällen att träna på att ta demokratiska beslut, och samarbeta i t.ex. valsituationer och i samlingar.
Vi visar att vi är intresserade av barnens åsikter och att de är viktiga.


Föräldrasamverkan:

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna dig välkommen på vår Förskola

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv och den som känner barnet bäst.

Den vardagliga kontakten är viktig, men vill du ha samtal där vi kan sitta ostört är det bara att säga till så vi kan komma överens om en tid som passar

Enskilda utvecklingssamtal har vi 1-2 gånger per år

Vi har också träffar tillsammans under friare former som föräldrafika, pysseldag, grillfester, grötlunch, arbetsträff och liknade.

Varje avdelning bestämmer utifrån varje föräldragrupps önskningar.

Sist men inte minst anordnar vi tillsammans i maj/juni den stora "Internationella festen", då alla tar med sig en maträtt/efterrätt från sitt hemland. Vi smakar på alla kulinariska rätter och umgås tillsammans.

Som vårdnadshavare har du också möjlighet till inflytande i form av en nöjdkundenkät som skickas ut varje vår och är anonym, passa på att använda den möjligheten att påverka.

Blogg: Via den delger pedagoger samt förskolechef information från förskolans
verksamhet till alla föräldrar.


Förskoleråd:

Vi har ett förskoleråd där representanter ur föräldragruppen från alla avdelningar, pedagoger, kök och förskolechef ingår.

Protokoll från dessa läggs ut på avdelningarnas bloggar.