Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande:


"Förskolan vilar på demokratins grund, därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande, demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom Förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö". "Förskolan skall ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs"
Lpfö 98/10

I och med vårt medvetna genusarbete ökar vi medvetenheten hos oss och barnen om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Vi verkar för att alla barn får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
I Projektarbetena är barnen huvudpersonerna i processen,barnen får vara delaktiga i planeringen, är med och reflekterar och analyserar projektarbetena.
Barnen får träna på att uttrycka sina tankar, och även lyssna på sina kamrater.Vi ger barnen tillfällen att träna på att ta demokratiska beslut, och samarbeta i t.ex. valsituationer och i samlingar.
Vi visar att vi är intresserade av barnens åsikter och att de är viktiga.


Föräldrasamverkan:

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna dig välkommen på vår Förskola

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv och den som känner barnet bäst. Vi kan Förskoleverksamhet och tillsammans blir vi ett oslagbart team, som kan stärka, stimulera och lotsa barnen vidare i livet

Den vardagliga kontakten är viktig, men vill du ha samtal där vi kan sitta ostört är det bara att säga till så vi kan komma överens om en tid som passar

Under året har vi minst en gemensam Föräldraträff, ibland med föreläsare och tid för diskussion

Enskilda utvecklingssamtal har vi 1-2 gånger per år

Vi har också träffar tillsammans under friare former som föräldrafika, pysseldag, grillfester, grötlunch, arbetsträff och liknade.

Varje avdelning bestämmer utifrån varje föräldragrupps önskningar.

Sist men inte minst anordnar vi tillsammans i maj/juni den stora "Internationella festen", då alla tar med sig en maträtt från sitt hemland. Vi smakar på alla kulinariska rätter och umgås tillsammans.

Som vårdnadshavare har du också möjlighet till inflytande i form av en nöjdkundenkät som skickas ut varje vår och är anonym, passa på att använda den möjligheten att påverka.

Vi har också ett föräldraråd där representanter från alla avdelningar, pedagoger, kök och förskolechef ingår.

Föräldraråd

Fjärilen: Sandra (Tindra, Olivia), Anna (Albin)
Biet: Iris (Sten), Andreas (Tilde)
Myggan: Lina (Vilhelm), Daniel (Lukas)
Humlan: Kjell, Linda (Oliver), Ari (Ukko, Ilmari)
Förskolechef Pia Elofsson samt personal