Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

I vår förskolas vision ingår följande värdeord: Tillsammanskap, tillhörighet, jag kan, jag vill och jag vågar. 

Vi arbetar aktivt för att synliggöra för barn, föräldrar och för varandra hur orden syns och lever i det dagliga arbetet vid olika situationer.

Alla barn ska känna sig trygga i den stora gruppen så väl som i den lilla och vårt mål är att det alltid ska finnas vuxna i närheten av barnen. Alla ska visa respekt för varandra, såväl vuxna som barn. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkning.

Förskolans likabehandlingsplan

Förskolans utvecklingsområden 2018-19

Gemensamma utvecklingsområden

Matematik:

ur Lpfö 98: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

 • Vi använder och benämner olika begrepp som höger, vänster, fler, färre, m.m
 • Vi har tillgängligt material som stimulerar och utmanar
 • Vi synliggör och använder matematiken i vardagen

Naturvetenskap och teknik:

ur Lpfö 98: utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 • Vi har olika material som magneter, byggmateral och klossar
 • Vi ger barnen utmaningar och uppgifter, frågeställningar
 • Vi låter barnen göra egna skisser, kartor, beskrivningar
 • Vi studerar och upplever årstidsväxlingar​

Språk och kommunikation:

ur Lpfö 98: utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 • Vi använder sånger, rim och ramsor
 • Vi läser sagor och dramatisera
 • Vi använder ett nyanserat språk
 • Vi spelar teater- rollspel
 • Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för skriftspråket