Projektarbete

Projektet sker i samarbete med Pedagogiska Nätverket, Luleå som hämtar inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien.

Pedagogiska nätverket samlar pedagoger från många av kommunens förskolor .

Projektet vill visa hur en helhet skapas och hur verksamheten arbetar mot målen i förskolans läroplan Lpfö 98/10

Projektet vill lyfta fram och synliggöra barns tankar

Barns röster skall göras hörda i samhällsbyggandet och i enlighet med intentionerna i Vision Luleå 2050

 ”Hållbar framtid”

Vi vill bidra till visionen om en möjlig framtid!

Vi vill att barnen ska tro på sig själv och se sin egen förmåga. Barn lär i dialog och samspel med andra, livet på förskolan ska vara viktigt och betydelsefullt. Vi tror att vi lär känna oss själva i meningsskapande möten med andra som är olika oss själva. Genom att låta barnen mötas på olika sätt och i olika sammanhang skapar vi möjligheter för dem att sätta ord på sina tankar och idéer, lyssna och förstå att det finns andra sätt att tänka.

Projektet vill synliggöra barns lärandeprocesser

Utforskandet :
Här är en samlingsfas då vi genom dokumentation tittar på vad alla är intresserad av.
Vi tittar på barnens lek, hör deras tankar, ser deras val och funderar över vad som binder ihop detta.

Reflektionsmall:
Vi arbetar med  en gemensam reflektionsmall, men eftersom alla barn är olika så ser alla arbeten spännande olik ut, vi samtalar kring samma frågor på alla avdelningar:

  • Det här tänker barnen idag,  vad är de ute efter, vad undersöker, är de nyfikna på.
  • Det här behöver vi göra för att barnen ska få förutsättningar och erfarenhet att förändra sitt kunnande,vi funderar på vad som kan komma, vilka vägar som vi kan gå.
  • Genomförande/så här gör vi/ansvarig/när sker genomförande osv, hur vi gör rent praktiskt.


Hela tiden går vi tillbaka till vad är det barnen har upptäckt och hur går vi vidare. Med dokumentationen som hjälp tar vi tillsammans projektet vidare. när vi lägger in de prioriterade målen och analysfrågorna är det lättare att se lärandet och behålla fokus.

Det blir en cirkel, ett händelseförlopp som går runt. Så utvecklas projektet.
Hela tiden tillbaka till barnens tankar och upptäckte och så gör vi vuxna tillägg för att föra barnens tankar vidare.