Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Vid Sundets förskola har vi ett gemensamt måldokument utarbetat från läroplanen för förskolan.

Normer och värden
Barns inflytande
Utveckling och lärande

En för de äldre barnen och en för de yngre barnen

Digitala bilder

  • Digitala foton är en viktig del i förskolans verksamhet och för att synliggöra barnens tid och lärande vid förskolan. Vi nyttjar därför foton i olika dokumentationer som sätts upp på väggar i förskolan, m.m. Ibland publicerar vi också bilder på förskolans hemsida och på vår blogg för att berätta om vår verksamhet och levandegöra barnens arbeten och vardag. Eftersom en digital bild kan dupliceras och spridas via internet, på facebook-sidor och i andra forum, har Porsöns förskolor därför utarbetat följande policy vad gäller digitala bilder.
  • Rutin och policy gällande bildhantering i förskolan
    Beslut: Från och med år 2016 tillhandahåller förskolan ingen extern fotograf som tar enskilda- och gruppbilder.
  • Motiv: Det kan få̊ negativa konsekvenser för enskilda vilket förskolan inte vill medverka till, som t ex att barn som vistas i landet utan tillstånd s.k. ”gömda barn” eller att barn med skyddad identitet mot sin vilja syns på bilder.

Bloggar:

  • De bilder som publiceras tillhör förskolan och får inte användas i andra syften än i bloggen. Vi nämner inga namn i våra inlägg
  • Vill man kommenter de inlägg vi gör så är det självklart okej. Men tänk på att det endast är inläggen, det skrivna, som kommenteras.

Instagram:

  • Ni ska få ögonblicksbilder från våra dagar, se barnens alster och vad vi gör. Delaktighet och inflytande!
  • Barnen ska få vara producenter och vara med att fotografera och bestämma innehåll. De väljer vad vi visar, fotograferar och är själva delaktiga i processen. Inte bara ”konsument” utan också ”producent”. Delaktighet och inflytande!
  • Språk och kommunikation främjas! Se bilderna tillsammans med era barn, låt dem berätta. Stöd för barnen att berätta om vad de gjort under deras dag!

Vi fotograferar inte barnen, utan det de gör! Processerna, alster, ögonblicksbilder!

Vi följer INTE er tillbaka, utan kontot är endast till för att ni ska få en inblick i den dagliga verksamheten!