Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Läroplan för förskolan Lpfö -98, reviderad 2010öppnas i nytt fönster

Läroplanen på engelskaöppnas i nytt fönster

Strandens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018   

Digitala bild

Utvecklingsområden:

Flerspråkighet
Vi uppmärksammar våra familjers olika kulturer och språk i vardagen. Pedagoger vid Porsöns förskolor och Porsöskolan har deltagit i en fortbildning om interkultur och flerspråkighet

Matematiksatsning
Matematikstrategi öppnas i nytt fönster

Naturvetenskap och Teknik
LuTek satsning - Teknik i förskolan. Barnen skall utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.