Barns inflytande, föräldrasamverkan


Barns inflytande

Vi är lyssnande pedagoger, har ett bra förhandlingsklimat och ett tillåtande atmosfär samt ser vad barnen vill. Vi bekräftar, utmanar och tar tillvara på barns kompetenser. Vi tar alla barn på allvar, lyssnar och reflekterar tillsammans, uppmuntrar barnen att prova nya saker. Ger barnen valmöjligheter. Utmanar både barnen och oss själva genom tankekullerbyttor utifrån genusperspektivet. Hjälper barnen att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö.


Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldraråd med representanter från föräldrar, personal och förskolechef. Vi träffas några gånger per termin.

Vi har även föräldramöten, utvecklingssamtal, blogg, visar bildspel från barnens dagliga verksamhet, luciafest och grillfest.