Rutiner

Inskolning

Varje barn är unik och därmed även varje inskolning.

Syftet med introduktionen är att barnet succesivt skolas in i den nya miljön. För att barnets vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt från första början önskar vi att föräldrarna är med barnet under de tre första dagarna av inskolningen. Då finns det möjlighet att lära känna pedagogerna, barnen och andra föräldrar och genom att ni finns på förskolan får ni inblick i verksamheten och kan få svar på era funderingar och frågor eftersom de dyker upp. Fråga gärna oss!

Samtliga pedagoger på avdelningen har ansvar över inskolningen, men det finns en ansvarspedagog för varje barn som kommer att ha utvecklingssamtal med er angående Ert barn.

När föräldrarna/ vårdnadshavaren får meddelande om att barnet har fått plats på storskiftets förskola:

  • kontakta förskolan för att bekräfta och att få mer information
  • uppföljningssamtal sker ca en månad efter att barnet har börjat hos oss.

Vi ser framemot att samarbeta med Er!

Plan för barnens övergång från förskola till förskoleklass

Januari: Digital ansökan till förskoleklass.

 Februari: Utvecklingssamtal på förskolan.

Mars: Rektorerna skickar ut inbjudan till föräldramöten för vårdnadshavare i blivande förskoleklasserna. Inbjudan sker via förskolecheferna. 

April: Föräldramöte på skolan för de nya förskoleklasserna.
Syfte: Tillfälle att träffa pedagogerna och föräldrar/vårdnadshavare i den blivande förskoleklassen samt att få information och svar på eventuella frågor. Vårdnadshavare fyller i dokument kring kontaktuppgifter, allergier mm som lämnas till skolan.

April/Maj: Pedagogerna i förskoleklassen besöker barnen i förskolan.
Syfte: Barnen får träffa och lära känna pedagogerna i en miljö där de känner sig trygga.

Maj: Tre skolbesök för barnen i syfte att lära känna de övriga barnen i blivande förskoleklassen, personalen och miljön både ute och inne. Barn kan få svar på sina frågor och funderingar. Vid tredje besök äter barnen lunch i skolans matsal.

Juni: Överlämning från förskolan till förskoleklassen i form av dokument som beskriver hur gruppen arbetat utifrån Läroplanens områden: utveckling och lärande, barns inflytande och normer och värden. Dokumentet ska underlätta för pedagogerna i förskoleklassen att fortsätta utmana barnen utifrån deras erfarenheter i förskolan och främja progressionen i lärandet.

Muntlig och skriftlig överlämning i samråd med föräldrarna utifrån barnets bästa, då behov finns.

Augusti: Inskolning på fritids. Skolstart.

Oktober: Ett möte där pedagogerna från förskoleklassen återkopplar till förskolan kring övergången från förskola till förskoleklass.

Om olyckan är framme

Ditt barn är försäkrat via en kollektiv olycksförsäkring. Du hittar länk till olycksfallsförsäkringen på vår startsida, se under "Hitta direkt".

Sjukanmälan/frånvaro

Är ditt barn sjuk eller ledigt är det viktigt att du anmäler det till förskolan direkt på morgonen. Detta för att underlätta för oss att planera verksamheten, maten och eventuellt vikarie behov. Meddela oss även innan ert barn kommer tillbaka efter frånvaro.