Rutiner

Inskolning

För att barn och föräldrar skall få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta 1-2 veckor för inskolning. Varje barn och inskolning är unik och inskolningstiden varierar beroende på barnets ålder och tidigare erfarenheter av förskola.

När föräldrarna/ vårdnadshavaren får meddelande om att barnet har fått plats på storskiftets förskola:

  • kontakta förskolan för att bekräfta och att få mer information
  • för att ni föräldrar ska få en bätre inblick i barnens vardag och en förståelse för vår verksamhet önskar vi att ni är med en längre tid under de första dagarna (föräldra aktiv inskolning). Syftet är att ni kan ta del av vår verksamhet på ett naturligt sätt och att ni kan ställa frågor och funderingar allt eftersom.
  • uppföljningssamtal sker ca en månad efter att barnet har börjat hos oss.

Vi ser framemot att samarbeta med Er!

Plan för barnens övergång från förskola till förskoleklass 2017 

Januari: Digital ansökan till förskoleklass. Ansökan öppen 2017-01-09 – 2017-02-10.

 Februari: Utvecklingssamtal på förskolan.

Mars: Vecka 12 skickar rektorerna ut inbjudan till föräldramöten för vårdnadshavare i blivande förskoleklasserna. Inbjudan sker via förskolecheferna.

Vecka 13 klasslistorna publiceras på förskolan.

April: Föräldramöte på skolan för de nya förskoleklasserna vecka 14-15.

Syfte: Tillfälle att träffa pedagogerna och föräldrar/vårdnadshavare i den blivande förskoleklassen samt att få information och svar på ev. frågor. Vårdnadshavare fyller i dokument kring kontaktuppgifter, allergier mm som lämnas till skolan.

April/Maj: Pedagogerna i förskoleklassen besöker barnen i förskolan. Syfte: Barn får träffa och lära känna pedagogerna i en miljö där de känner sig trygga.

Maj: Tre skolbesök för barnen i syfte att lära känna de övriga barnen i blivande förskoleklassen, personalen och miljön både ute och inne. Barn kan få svar på sina frågor och funderingar. Vid tredje besök äter barnen lunch i skolans matsal.

Juni: Överlämning från förskolan till förskoleklassen i form av dokument som beskriver hur gruppen arbetat utifrån Läroplanens områden: utveckling och lärande, barns inflytande och normer och värden. Dokumentet ska underlätta för pedagogerna i förskoleklassen att fortsätta utmana barnen utifrån deras erfarenheter i förskolan och främja progressionen i lärandet.

Muntlig och skriftlig överlämning i samråd med föräldrarna utifrån barnets bästa, då behov finns.

Augusti: Inskolning på fritids. Skolstart.

Oktober: Ett möte där pedagogerna från förskoleklassen återkopplar till förskolan kring övergången från förskola till förskoleklass.

Olycksfall

Om olyckan är framme är det viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter till er föräldrar. Vi kontaktar alltid er om något allvarligt händer. Alla barn är försäkrade via förskolan.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnen är sjuka eller lediga meddelas detta snarast till respektive avdelning/ arbetslag. Detta för att underlätta för oss att planera verksamheten, maten och eventuellt vikarie behov. Meddela oss även innan ert barn kommer tillbaka efter frånvaro.