Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017-2018öppnas i nytt fönster

Kvalitetsredovisning 2015öppnas i nytt fönster

Mål

Läroplanen för förskolan Lpfö 98, är grunden till vår verksamhet.

Under läsåret 2017-2018 kommer vi att ha fokus på följande mål:

Utveckling och lärande:​

Språk
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Teknik
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Inflytande
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Pedagogerna konkretiserar målen så att målen blir synliga och levande i verksamheten. Årets temaarbete är "Barn och bilder" där inkluderas samtliga mål.

Systematiskt utvecklingsarbete

För att förbättra och utveckla verksamheten arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring genom uppföljning och utvärdering av pågående arbete. Exempel på arbete som ingår i kvalitetssäkring:

  • föräldraråd
  • föräldrarenkäter
  • avdelningsplaneringar för verksamhete
  • dokumentation tex utvecklingsplanering för enskilda barn​

I lokala arbetsplanen beskriver vi vår tolkning av värdegrunden och vårt uppdrag, hur vi omsätter mål och riktlinjer för förskolan samt hur vi väljer att arbeta och vilka rutiner vi har. Varje arbetslag formulerar dessutom mål för verksamheten varje läsår vid höstterminens början. Målen följs upp och revideras vid ett par tillfällen under arbetsåret, vid jul samt i samband med den årliga kvalitetsrapporten i juni.