Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2018-2019öppnas i nytt fönster

Förskolans utvecklingsområden 2018-2019öppnas i nytt fönster

Mål

Läroplanen för förskolan Lpfö 98, är grunden till vår verksamhet.

Under läsåret 2019-2020 kommer vi att ha fokus på följande mål:

Språk:​
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Naturvetenskap:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Normer och värden
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att att hjälpa andra.

Pedagogerna konkretiserar målen så att målen blir synliga och levande i verksamheten. Årets temaarbete är "Jag, vi - tillsammans" där inkluderas samtliga mål.

Systematiskt utvecklingsarbete

För att förbättra och utveckla verksamheten arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring genom uppföljning och utvärdering av pågående arbete. Exempel på arbete som ingår i kvalitetssäkring:

  • föräldraråd
  • föräldrarenkäter
  • avdelningsplaneringar för verksamhete
  • dokumentation tex utvecklingsplanering för enskilda barn​

I lokala arbetsplanen beskriver vi vår tolkning av värdegrunden och vårt uppdrag, hur vi omsätter mål och riktlinjer för förskolan samt hur vi väljer att arbeta och vilka rutiner vi har. Varje arbetslag formulerar dessutom mål för verksamheten varje läsår vid höstterminens början. Målen följs upp och revideras vid ett par tillfällen under arbetsåret, vid jul samt i samband med den årliga kvalitetsrapporten i juni.