Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Förskolans uppdrag vilar på demokratisk grund. Vuxna är förebilder för barnen och det visar vi i både ord och handlingar. Därför är det viktigt att en demokratisk anda genomsyrar allt arbete i förskolan. Detta synliggörs i arbetsmetoder, bemötande och engangemang. Barnen är delaktiga i att utforma förskolans miljöer och material.

Förskola och hem

Föräldrar ska vara trygga med att lämna sitt barn till oss i förskolan. Samverkan med hemmet är viktig, där värdesätter vi den dagliga kontakten som sker vid lämning och hämtning. Övriga samverkanstillfällen är utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.​

Föräldrasamverkan

Lpfö98

  • Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
  • Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramarna för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

Vid Storskiftets förskola finns ett föräldraråd som består av föräldrarepresentanter, personal och rektor.
Syftet med rådet är att öka föräldrarnas delaktighet, lämna förslag, att vara idéforum för utveckling och förbättringar och referensgrupp/bollplank för ideér och inför vissa beslut.

Text