Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Förskolans uppdrag vilar på demokratisk grund. Vuxna är förebilder för barnen och det visar vi i både ord och handlingar. Därför är det viktigt att en demokratisk anda genomsyrar allt arbete i förskolan. Detta synliggörs i arbetsmetoder, bemötande och engangemang. Barnen är delaktiga i att utforma förskolans miljöer och material.

Förskola och hem

Föräldrar ska vara trygga med att lämna sitt barn till oss i förskolan. Samverkan med hemmet är viktig, där värdesätter vi den dagliga kontakten som sker vid lämning och hämtning. Övriga samverkanstillfällen är utvecklingssamtal, föräldramöten och olika samkvämsaktiviteter.​

Föräldraråd

Lpfö98

 • Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
 • Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramarna för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

 Föräldrarådsrepresentanter Läsåret 2017-2018
Eva Tornberg förskolechef
2 Pedagoger från huset deltar
Föräldrarepresentanter (kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i hallen på förskolan)

Ansvarsfördelning:

Föräldrarepresentanter:

 • För protokoll
 • Ger förslag, både egna och från andra föräldrar

Personal:

 • Svarar på frågor angående verksamhetenInformerar

Rektor:

 • Leder föräldrarådet
 • Informerar
 • Sammankallande

Arbetsformer:

 • Rådgivande
 • Arbetar med frågor som är övergripande
 • Rådet träffas 2 ggr/ termin
 • Minnesanteckningar förs av föräldrarepresentanterna
 • Personal justerar protokollet och skickar ut till samtliga föräldrar
 • Dagordning, rektor skriver ut och mailar till representanterna ca 1 vecka före mötet. Personalen lägger ut kallelse på bloggen. Alla föräldrar kan maila frågor/ lämnar synpunkter till sina representanter.

Syfte:

 • Öka föräldrarnas delaktighet
 • Lämna förslag, att vara idéforum för utveckling och förbättringar
 • Referensgrupp/ bollplank inför ideér och inför vissa beslut