Om vår förskola

Medskapande

Vår kunskapssyn

Vi strävar efter allas delaktighet – barn likväl som vuxnas - genom att vi lyssnar på varandra, får komma till tals/säga vår mening, ställa frågor, utmana och respekterar varandra.

 Vår verksamhet ska präglas av nyfikenhetengagemang och ett lustfyllt lärande. Alla bidrar och är berikare, olikheter tas till vara och tillsammans skapar vi det livslånga lärandet med en positiv och stark framtidstro med hjälp av lek och fantasi.

Vi ser barnen och oss alla som kompetenta, tänkande och unika individer som ska ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö, där vi utmanar barnens förmågor.

Gemensamma mötesplatser

Vi har gemensamma mötesplatser, Torg och Ateljé där barnen kan bygga, skapa, inspireras och fantisera med hjälp av olika material.

I Bistro intar vi samtliga måltider som vi upplever lugn och harmonisk. De äldre barnen hämtar själv sin mat från buffén som är tillagat i vårt eget kök. De yngre barnen har möjlighet att ta mat vid sina bord.

Bistron

Förskolechefens ord

Välkommen till vår förskola där vi får förmånen att lära känna dig och ditt barn under några år.

Som förälder är du förstås viktigast i ditt barns liv och förskolans uppgift är att komplettera, inte ersätta hemmet.
Vårt uppdrag är att lägga grunden för det livslånga lärandet och "Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö98)

Vi ska grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på och i samarbete med hemmet främja barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Som ledare för förskolans verksamhet är det min uppgift att skapa utrymme för alla att växa i ett gott samspel med andra:

barnets rätt till en god pedagogisk miljö, barnets möte med pedagoger som nyfiket, utmanande och respektfullt möter barnet i utveckling och lärande.

att tillvarata medarbetarnas kunskaper, intressen och personligheter för att på bästa sätt samarbeta för att lösa våra arbetsuppgifter.

erbjuda föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten och att skapa mötesplatser för föräldrar.

Min vision är en verksamhet :
- med ett tydligt och målmedvetet arbete som präglas av analys och reflektion kring måluppfyllelse, metoder och förhållningssätt utifrån Läroplanens intentioner.

- där vår miljö stimulerar fantasin och väcker nyfikenhet, och gör både barn och vuxna glada och inger en känsla av meningsfullhet

- där vi jobbar med utmaningar på alla nivåer.

- där alla i verksamheten bidrar och tar ansvar och bemöter varandra med respekt. Alla kan och alla vill — alla gör sitt bästa!

- där synen att olikheten berikar är stark - att andras perspektiv kan bana väg för nya tankar och idéer.

- där vi har ett tillåtande klimat- vi lär av våra misstag och att utvecklas är att ständigt förbättra.

- där föräldrar upplever att deras synpunkter och åsikter på verksamheten är viktiga.

Maria Hedlund