En dag på vår förskola

Leken präglar verksamheten på Stenåsens förskola.

Barnen kan växla mellan olika aktiviteter under dagen och verksamheten ger utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi är ute varje dag och har en promenaddag i veckan då vi promenerar iväg från gården för att utforska miljön runt omkring oss, där målet varierar.  

För oss är det viktigt att barnen får möjlighet till att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Även att forma, konstruera och nyttja material och teknik.  

Vi strävar efter att stimulera barnens språkutveckling och uppmuntrar och tar till vara barnens nyfikenhet och intresse för såväl det talade som skiftliga språket.

Vi strävar efter att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar, uppleva tillfredställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang.

Vi strävar efter att varje barn ska ges möjlighet att grundlägga sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen.

Vi strävar också efter att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang när det gäller naturvetenskap som de möter i sin omgivning. Genom ett naturvetenskapligt arbetssätt att till exempel iaktta, utforska och ställa frågor lär sig barnen också att söka kunskap om omvärlden samt att fatta väl underbyggda beslut.