Värdegrund

Lärande och utforskande

Lärandet är en livslång process som sker i relation och i samspel med andra. Genom detta utvecklas förståelse om sig själv och för sin omvärld.

Spira förskola eftersträvar att skapa miljöer och sammanhang för utforskande, så att nyfikenhet och lust väcks. Vi anser att integrering av olika uttryckssätt - 100 språklighet - är en demokratiskt rättighet som utgör grunden för lärandet. För att möjliggöra detta arbetar vi på Spira förskola projekterande med pedagogisk dokumentation och reflektion som verktyg.

Olikhet och delaktighet

Spira förskola genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt där alla känner sig välkomna. Vi anser att det är viktigt att alla som vistas i verksamheten är öppna för skilda uppfattningar.

Spira förskola har tagit ställning till att vara en demokratisk mötesplats där barn, familjer och pedagoger möts. Tillsammans vill vi skapa framtidens förskola, som bygger på ett ömsesidigt beroende där vi lär av varandra, känner delaktighet och vågar göra våra röster hörda.

Spira förskola vill vi ska vara en plats där det finns tilltro till dialog för att synliggöra våra tankar och på så sätt utvecklas som individer. Vi anser att olika sätt att vara och tänka skapar mångfald. Vi vill ge värde åt förhandling och delaktighet för att på så sätt skapa möjligheter att upptäcka och respektera varandras olikheter samt känna tillit till sin egen förmåga.