Om vår förskola

 Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98 och vi har barnet i centrum.

Vår barnsyn utgår ifrån;

Att barn har tilltro till sin egen förmåga, en vilja och lust att leka och lära.

Att barn är nyfikna och aktivt söker och utforskar omvärden.

Att alla barn är resursrika och vi ser olikheter som en tillgång.

Att barn lär i samspel med andra.

Att barn har rätt att bli lyssnad till och därmed påverka sin situation.

Att barn har rätt att bli respekterade.

Värdegrund

Vår förskola vilar på demokratins grund.

På Renfanan;

 - Visar vi respekt för individen, är bra förebilder, har ett tydligt och demokratiskt förhållningsätt.

- Utgår från allas lika värde, alla blir sedda, har samma möjligheter och känner att de är en tillgång i gruppen.

- Arbetar med att göra barnen medvetna och delaktiga i ett hållbart miljötänk.

- Arbetar med att alla barn ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån traditionella könsmönster.

- Ska alla få en god och välkomnade introduktion, känna sig trygga och mötas med respekt.

Vår förskola lägger grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.