Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Våra styrdokument för förskolan är Läroplan för förskolan (Lpfö98rev.2010) samt barn- och utbildningsnämndens styrkort. Utifrån dessa utformar vi vår verksamhet och vissa fokusområden.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Persö förskola arbetar för att alla ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade och bemötas för den de är.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018

Utvecklingsområden

Systematiskt kvalitetsarbete - Persö förskolas utvecklingsområden läsåret 2018-2019