Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Utvecklingsområden 2018-2019

Likabehandlingsplan 2018-2019


Förskolans uppdrag

Förskolans pedagogiska uppdrag har förstärkts och tydliggjorts i och med läroplanens revidering, som trädde i kraft samtidigt som nya skollagen 2011. Då blev förskolan en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning.
"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet" (Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010)

Utvecklingsområden

Munkebergs förskola arbetar med Luleå kommuns material för systematiskt kvalitetsarbete. Materialet syftar till att bedöma hur väl kvaliteten i förskolans processer motsvarar läroplanens krav och intentioner. Från och med 2014 ska Luleå kommuns förskolor använda detta material för att tydliggöra och synliggöra förskolornas verksamhet samt ge huvudmannen en samlad bild av kvaliteten på förskolorna.