Rektor har ordet

Välkommen till en förskola där vi utgår från varje enskild individs förutsättningar.

Alla barn ges tillfälle att välja själv och ha inflytande över sitt eget lärande, de får träna sig i att göra val och att ta ansvar för sitt eget lärande. Montessoriförskolan är en kommunal verksamhet med hela kommunen som upptagningsområde.  Det betyder att du som vårdnadshavare kan söka till vår verksamhet oavsett var du bor i kommunen. Vi har ingen egen kö, utan följer kommunens. Montessoriförskolan i Luleå består idag av ca 70 barn fördelade på fyra avdelningar.

Vi är stolta över vår Montessoriförskola. Vi har mycket erfarna och engagerade pedagoger, några har förutom sin grundutbildning även en vidareutbildning i Montessoripedagogik, detta förutsätter ett stort personligt engagemang.

Vår verksamhet styrs av skollagen och läroplanen för förskolan, Lpfö 98, vilken är fastställd av regering och riksdag. Läroplanen tydliggör de mål som riksdagen beslutat skall gälla för förskolans verksamhet, samt vilka normer och värden vi som svenska medborgare skall värna om. För att tiden här på förskolan skall bli så bra som möjligt för era barn krävs även ett gott samarbete mellan förskolan och vårdnadshavarna.

Vill ni veta mer så är ni välkomna att kontakta mig.

Rektor Maria Bergstedt Engman