Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Utvecklingsområden
Under läsåret 2017-2018 arbetar vi med två fokusområden, språk och kommunikation samt normer och värden. Förskolan har gemensamma mål, men varje avdelning arbetar på olika sätt mot målen utifrån barnens mognad, behov och intressen.